برخي از وظایف سازمان بازرسي کل کشور

Shahrvand Newspaper - - شهروند حقو -

بهمنظورنظارتبرحسنجریانامورواجرای صحیح قوانین در دستگاههاي اداري و اجراي اصل 174 قانون اساســي جمهوري اسالمي ایران ســازماني به نام «ســازمان بازرسي کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیدهميشود،زیرنظرقوهقضائیهوبااختیارات ووظایفمندرجدراینقانونتشکیلميشود.

الف) بازرسي مســتمر کلیه وزارتخانهها و ادارات و نیروهاي نظامي و انتظامي و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و موسسات عامالمنفعه و نهادهاي انقالبي و سازمانهایي کهتمامیاقسمتيازسرمایهیاسهامآنانمتعلق به دولت اســت یا دولت به نحوي از انحا بر آنها نظارتیاکمکميکندوکلیهسازمانهایيکه شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنهابراساسبرنامهمنظماست.

ب ) انجام بازرسيهاي فوقالعاده حسباالمر مقــام معظــم رهبري یــا به دســتور رئیس قوهقضائیه یا درخواســت رئیسجمهوری یا کمیسیون اصل 88 و 0۹ قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي یا بنا به تقاضاي وزیر یا مسئول دستگاههاي اجرایي ذیربط یا هرموردي که به نظررئیسسازمانضروريتشخیصدادهشود.

ج) اعــالم مــوارد تخلــف و نارســایيها و ســوءجریانات اداري و مالــي درخصــوص وزارتخانهها و نهادهاي انقالب اسالمي و بنیادها به رئیسجمهوری و درخصوص موسســات و شرکتهاي دولتي و وابســته به دولت به وزیر ذیربطودرموردشهرداريهاوموسساتوابسته بهوزیرکشورودرخصوصموسساتغیردولتي کمکبگیر از دولت بــه وزارت امور اقتصادي و دارایي و درخصوص سوءجریانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئیس قوهقضائیه و در موارد ارجاعي کمیسیون اصول 88 و 0۹ قانون اساسي نتیجه بازرسي به آن کمیسیون اعالم خواهد شد. در صورتي که گزارش بازرسي حاکي از ســوءجریان مالي یا اداري باشد، رئیس سازمان یک نسخه از آن را بادالیلومداركبرايتعقیبومجازاتمرتکب مستقیما به مرجع قضائي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایي پیگیــري خواهد کرد. در تمــام موارد فوقالذکررئیسسازمانتصویرگزارشبازرسي

را جهت اســتحضار و پیگیري بــراي رئیس قوهقضائیهارسالخواهدکرد.

د) گزارشهاي بــارز در ارتباط با آییننامه و تصویبنامه و بخشــنامه و دستورالعملهاي صادره و شکایات اشــخاص حقیقي و حقوقي غیردولتيکهحاکيازتشخیصتخلفدرموارد فوقالذکر باشد، جهت رسیدگي و صدور رأي به دیوانعدالتاداريارسالمیگردد.رسیدگيبه اینگونه موارد بهطور فوقالعاده و خارج از نوبت خواهد بود. سازمان ميتواند براي انجام بازرسي واظهارنظرکارشناسيازوجودقضاتواشخاص صاحب صالحیت و متخصصان در هر رشــته بهطوردایمیاموقتاستفادهکندودرسایرمورد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان ازطریقاستخداماقدامکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.