آﯾﺎ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ اﻣﺮى ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ

Shahrvand Newspaper - - يکپرسشچندپاسخ -

ﻓﺎﻃﻤﻪﺻﻔﺮى|ﺗﺨﻠﻒدرﻟﻐﺖﺑﻪﻣﻌﻨﺎىﺧﻼفﻋﻬﺪ ﮐﺮدن اﺳــﺖ، درﺣﺎﻟﻰﮐﻪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺑﺰه در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﻋﻤﻠﻰ ﻗﺒﯿﺢ را اﻧﺠﺎم دادن اﺳﺖ. ﺣﺎل اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﻰﺷﺪن ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺟﺮم و ﺗﺨﻠﻒ را ﯾﮑﻰ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺟﺮم ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ دارد، ﭼﺮاﮐﻪ در ﻟﻐﺖ ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ »ﮔﻨﺎه« آﻣﺪه اﺳــﺖ. اﻣﺎ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺗﻔﺴــﯿﺮ دﯾﮕﺮى از ﺟﺮم دارﻧﺪ و آن را در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 2 ﻣﺼﻮب در ﺳــﺎل :1370 »ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻰ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاى آن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد«، اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ آﯾــﺎ ﻧﻪ آنﮐﻪ ﺟﺮمﺷــﻨﺎﺧﺘﻦ ﺗﺨﻠــﻒ آن ﻫﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺟﺮمﺧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ وﻗــﻮع ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺟﺮم و ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد؟ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﮐﻪ در آن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺑﯿــﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮى ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ ﻣﻰﺧﻮرد و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺟﺰو ﻋﺼﺒﺎﻧﻰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻰآﯾﻨﺪ، اﮔﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷــﺎﻧﺪه ﺷــﻮد، در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮑﺴــﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺟﺮم و ﺗﺨﻠﻒ ﯾﮑﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻋﺰم آن داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﻘــﻰ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺨﻠﻒ را ﺟﺮم ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؟ ﺗﺨﻠﻔﻰ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ در ﺻﻮرت ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪى اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺟﺮم ﻋﻤﻠﻰ ارادى و ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺗﺮك رﻓﺘﺎرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﻘﺾ ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﺮاى آن در ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺠﺎزات ﻣﺸﺨﺼﻰﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪهاﺳﺖوﻣﺎﻫﯿﺘﻰﻣﺘﻔﺎوتازﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺮﯾﺪ، ﭼﺮاﮐــﻪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺗﻤﯿﯿﺰىﮐﻪﺑﯿﻦآﻧﻬﺎوﺟﻮددارد،ﻣﻠﻤﻮساﺳﺖ.

درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪن ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﻰ در راﺳﺘﺎىﮐﺎﻫﺶﺗﺨﻠﻔﺎتاﺳﺖ،ﭼﺮاﮐﻪﻣﺮدمازوﻫﻢﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪن و رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪن ﺗﺨﻠﻒ را ﻓﺮاﻣﻮش و در راﺳﺘﺎى ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻰ ﺑﺮاىﺟﻠﻮﮔﯿﺮىازﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻧﻰﺑﺎﺷﺪﮐﻪﺑﻰﺗﻮﺟﻪﺑﻪدﯾﮕﺮى راﻫﻰ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎﻧﻰ ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﺧﺴﺎرﺗﺶ را ﻣﻰدﻫﻢ، ﺟﺮﯾﻤﻪﺑﺸﻢﻣﮕﻪﺗﻮﻣﻰﺧﻮاﻫﻰﭘﻮﻟﺸﻮﺑﺪىودارمﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺗﻮ رو َﺳ َﻨ َﻦ. اﻣﺎناﷲ ﻗﺮاﯾﻰﻣﻘﺪم ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﯾﻦﻋﺮﺻﻪدرﮔﻔﺖوﮔﻮﺑﺎﺗﺴﻨﯿﻢﮔﻔﺖ:»ﻗﺎﻧﻮنوﻣﻘﺮرات راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ و راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷــﺪت ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﻋﻤﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ و ﺗﺨﻠﻔﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺟﺮم ﺗﻠﻘﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎزﺗﺎب و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸــﺘﺮى در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.« اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﻰﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎب را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳــﺎزﻧﺪه ﺗﻠﻘﻰ ﮐﺮد ﯾﺎ آنﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺮجوﻣﺮج ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد؟ ﭼﺮاﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﻰ ﻧﯿﺰ وﺟــﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در راﺳــﺘﺎى ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزى ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد، ﻧﻪ آنﮐﻪ ﺟﺮماﻧﮕﺎرى ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد. زﯾﺮا ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد درﻣﻰﯾﺎﺑﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه ﯾﺎ زﻣﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮده، ﺣﺎل ﺑﺮاى ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﺷﺪنﻣﻮﺿﻮعﺑﺎﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎناﯾﻦﺣﻮزهﮔﻔﺖوﮔﻮﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪدراداﻣﻪﻣﻰﺧﻮاﻧﯿﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.