ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن راﻧﻨﺪﮔﻰ در ﺟﻬﺎن

Shahrvand Newspaper - - يکپرسشچندپاسخ -

ﺟﺮﯾﻤــﻪ ﻧﻘــﺪى اﺑــﺰارى ﺑــﺮاى ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ و راﻧﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ و در ﺟﺎى ﺟﺎى ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد و در ﻫﺮ ﮐﺸــﻮرى ﻋــﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘــﺪى، ﺟﺮﯾﻤﻪﻫــﺎى دﯾﮕﺮى ﮐــﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮات روﺣﻰ و رواﻧﻰ را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨــﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﺗﻨﺒﯿﻬﻰ ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﻮﯾﯿﺲ: ﺳﻮﯾﯿﺲ ﮐﺸﻮرى اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻃﻮل ﺳــﺎل ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ راﻧﻨﺪهاى از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷــﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﻰ از راﻧﻨﺪﮔﻰ ﻣﺤﺮوم ﻣﻰﺷﻮد.

آﻣﺮﯾﮑﺎ: آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﻰ از ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋــﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘــﺪى ﺟﺮاﯾﻢ دﯾﮕﺮى را ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داده و اﮔــﺮ راﻧﻨﺪهاى ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺣﺎدﺛﻪﺳــﺎزى از ﻗﺒﯿــﻞ ﺳــﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﯾﺎ ﺣــﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸــﻰ ﺣﯿــﻦ راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺷــﻮد ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣــﻪ راﻧﻨﺪه ﺑــﻪ ﻣــﺪت 60 روز ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻰﺷــﻮد اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴــﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ راﻧﻨﺪه در ﺣﺎﻟــﺖ ﻏﯿﺮﻋﺎدى راﻧﻨﺪﮔﻰ ﮐﺮده ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻧﺪن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ 90 روز اﺳﺖ.

ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ: از دﯾﮕﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺳــﻨﮕﯿﻨﻰ ﺑﺮاى ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔــﻰ ﻗﺮار داده ﮐﺸﻮر ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ اﺳــﺖ. در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر راﻧﻨﺪﮔﻰ ﭘﺲ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺸــﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﻰ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﺖ و ﺗﻠﻔﺎت ﺷــﻮد ﯾﮑﻰ از اﻋﻤﺎل ﺧﻼﻓﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ راﻧﻨــﺪﮔﺎن در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﺳــﺎزﺗﺮﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷــﺪهاﻧﺪ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻰ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪى، ﺣﺒﺲ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از راﻧﻨﺪﮔﻰ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.

اﻧﮕﻠﯿﺲ: در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن راﻧﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ، ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﺮاى ﻋﺪهاى از اﻓﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف 24 ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﻮع ﺗﺼــﺎدف از ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼع ﻧﺪاده ﺑﺎﺷــﻨﺪ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳــﺖ ﺑﺪاﻧﯿــﻢ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ.

ﻧﯿﻮﯾﻮرك: ﻧﯿﻮﯾﻮرك از دﯾﮕﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﻰ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫــﺎى ﺑﺎﻻﯾــﻰ را ﻣﺘﺤﻤــﻞ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻰﮐﻨــﺪ، راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﮔــﺮ ﺣﻮاﻟﻰ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز راﻧﻨﺪﮔــﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮى را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

آﻟﻤﺎن: اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪاى اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸــﻮرى اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ آن ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺳــﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠــﺎز. در آﻟﻤﺎن وﻗﺘﻰ ﭘﻠﯿﺲ راﻧﻨــﺪهاى را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز راﻧﻨﺪﮔــﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪاش را ﻟﻐﻮ ﻣﻰﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻰﮐﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸــﻮر ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﻰ اﺳﺖ راﻧﻨﺪهاى ﻃﻰ دو ﺳــﺎل، ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﺒﻮر از ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ، ﺳﺮﻋﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮدروى ﺟﻠﻮﯾﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻰاش ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد.

ﮐﻮﯾﺖ: در ﻗﺎره آﺳــﯿﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑــﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ ﮐﺸــﻮر ﮐﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ اﮔﺮ راﻧﻨﺪهاى ﺑﺮاى ﭼﻬﺎر ﺑﺎر دﭼﺎر ﺗﺨﻠﻒ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروى ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺮاى ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷــﻮد ﻣﺠﻮز راﻧﻨﺪﮔﻰاش ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏﺳــﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻰﺷﻮد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.