ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد، ﻧﻪ ﺟﺮماﻧﮕﺎرى را

Shahrvand Newspaper - - يکپرسشچندپاسخ -

ﻋﺒﺪاﷲ ﺳــﻤﺎﻣﻰ، ﺣﻘﻮﻗــﺪان و وﮐﯿــﻞ ﭘﺎﯾــﻪ ﯾﮏ

دادﮔﺴﺘﺮى| ﺑﺮﺧــﻰ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻗــﺮار دادن ﻣﺠﺎزات ﺑﺮاى ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻰ اﺳــﺖ، ﺷــﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﯿﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪى ﭘﯿﺶ ﺑﺤﺚ ﺟﺮم ﺗﻠﻘﻰ ﺷــﺪن ﺗﺨﻠﻔــﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑــﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﮐــﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎن زﯾﺎدى ﺑــﻪ دﻧﺒﺎل داﺷــﺖ. ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻤﺎﻣﻰ، ﺣﻘﻮﻗﺪان و وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮى در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ: »ﺟﺮم ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدهاى ﻧﯿﺴﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮي ﯾــﺎ اﻣﺘﻨﺎع از اﻋﻤﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰرﺳــﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.«

اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮى در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ: »ﺑﻪ ﻫﻤﯿــﻦ ﺟﻬﺖ در ﺑﺎب ﺟﺮاﯾﻢ راﻧﻨﺪﮔــﻰ ﺣﻮادﺛﻰ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑــﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ و ﻓﻮت ﻣﻰﺷــﻮد، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺎ ﻣﻮادي را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳــﺖ؛ اﻣﺎ درﺑﺎره ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻰاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺑﻮده درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪاى ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎت و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽوراﻧﻨﺪﮔــﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﺑﻮده و ﭼﻮن ﺑــﺮاى آن ﻣﺠﺎزات ﻣﺎﻟــﻰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮدم درﺻﺪد رﻋﺎﯾﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.«

ﺳــﻤﺎﻣﻰ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم اﻧﮕﺎردن ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ ﻣﻮﺟــﺐ ﻫﺮجوﻣﺮج در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺷــﻮﯾﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨــﻪ اداﻣــﻪ داد: »اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾــﺪى ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧــﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و اﺳﺘﺪﻻلﻣﺎن ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز ﺑــﻪ ﺟﺮماﻧــﮕﺎري دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑــﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺠﺎزات ﺣﺪاﮐﺜــﺮي اﯾﻦ ﺟﺮماﻧــﮕﺎري ﺣﺒﺲ ﯾــﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫــﺎي ﺑﺎزدارﻧــﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷــﺪ، از ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻰ ﮐﺎﻓﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.«

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺑﺴــﯿﺎرى ﻣﻮارد ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷــﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻰدﻫﺪ: »در ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﻮارد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﻧﻬﺎ را ﺟﺮم ﺗﻠﻘﻰ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮى از ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺟﺮم ﻧﺸﺪه اﺳــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻰﺗﻮان در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺮم ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد، ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪاى را ﭘﯿﺶ رو داﺷﺘﯿﻢ، ﻣﺎ ﺷــﺎﻫﺪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮي را ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.«

اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴــﺘﺮى ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﺑﻰﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮدن ﺟﺮماﻧﮕﺎرى ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ داد: »اﻟﺒﺘﻪ از ﯾﮏ ﺳــﻮ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣﻪﻫﺎى ﺑﺎزدارﻧﺪه از ﺻﺪور ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﻰ ﭼﻮن؛ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎى ﺣﺒﺲ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﮐﻪ وﺟﻮد دارد در ﭼﻨﯿــﻦ ﻣﻘﻮﻟــﻪاى ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺗﻮان ﺟﺮماﻧــﮕﺎرى ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﻧﻪﺗﻨﻬــﺎ اﻣــﺮي ﺑﻰﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻠﮑــﻪ داراي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﮑﻮس ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻰ ﮐﻪ ﻫﯿــﭻﮔﺎه ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه داﻧﺴــﺖ، ﻗﻮاﻧﯿﻨﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﯾﯿﻨﻰ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺟﺮاﯾــﯽ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﺮماﻧــﮕﺎري درﺑــﺎره ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫــﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻮاره و ﺑﺴﯿﺎري از اﻣﻮر دﯾﮕﺮ.«

ﺳﻤﺎﻣﻰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻋﻤﺎل آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﺻﺤﯿﺢ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮى ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راﻫﮕﺸــﺎ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﺗﻮﺿﯿﺢ داد: »ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣــﺎ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫــﺎي درﺳــﺖ و ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران اﺟﺮاﯾﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽوراﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﮐــﻪ در اﺟﺮا ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﻐﻞ، ﺳــﻤﺖ و ﻧﺼﺐ اﻓﺮاد در ﻟﺤﺎظ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻟﺤﺎظ ﺟﺮﯾﻤﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ اﻣﻮر روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ«.

اﯾﻦ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴــﺘﺮى ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎزى ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮى در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟــﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ، در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد: »ﻋﺪاﻟﺖ و اﺟﺮاي ﺻﺤﯿــﺢ و ﺑﺪون اﻏﻤﺎض ﻣﺎﻣﻮران اﺟﺮاﯾــﯽ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داراي زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي ﺧﻮد را رﻫﺎ و آزاد ﺳﺎزﯾﻢ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺻﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن آﻣﻮزش از دوران ﮐﻮدﮐﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﺳــﺘﻮرﮐﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷــﻨﺎ ﺳﺎزﯾﻢ. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﮕــﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧــﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋــﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن اﺟﺎزه ﺗﻀﯿﻊ ﺣﻘــﻮق دﯾﮕﺮان را ﻧﺪﻫﯿﻢ. از ﻣﺒﺘﺪﯾﺎت اﻣﻮر در ﺑﺤــﺚ راﻧﻨﺪﮔﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎزي ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﺮماﻧﮕﺎري ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي را اﻟﮕﻮﯾﻰ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.« اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اوﻟﯿﻪ راﻧﻨﺪﮔﻰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد: »ﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎ را در ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﺑﺮﭘﯿــﺎده، در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺧﻂ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺧﻮدرو ﯾﺎ وﺳــﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻋﺪم ﻋﺒﻮر از ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ و رﻋﺎﯾﺖ ﭼﺮاغﻫﺎ در ﭼﻬﺎرراهﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ اﻣﻮر اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﺳــﺖ، رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻰﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺒﻌﯿﺾ در اﺟﺮاي ﻣﺠﺎزات ﻫﺮﮔﺰ ﺑــﺎ ﺟﺮماﻧﮕﺎري ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.