میانمار؛ کشتارگاه انسانیت!

دستنوشتههای اعضای صلحطلب هالل در کشتار بیرحمانه مسلمانان مظلوم میانمار

Shahrvand Newspaper - - بش ت -

شهروند|«میانمار؛کشتارگاهانسانیت!»عنوانیکه این روزها از زبان آزادیخواهان و صلحطلبان دنیا شنیده میشود. بسیاری از صلحطلبان دنیا صدای مظلومیت مردممسلمانمیانماررااینروزهافریادمیزنند.اعضای داوطلب جمعیــت هاللاحمر نیــز در این همصدایی صلحطلبانهشریکهستند،دراینفریادهمصدا.درادامه تعدادی از یادداشتهای اعضای صلحطلب هاللاحمر درکشتاربیرحمانهمسلمانانمظلوم«میانمار»راباهم میخوانیم. میانماردرمیانمارهاماندهاست!

زهراطافی| غدیر، یک واقعه عینی تاریخی اســت، پایان یک راه نیست، چراکه آغاز یک راه است... راهی که راهگشایانسانهاازتاریکیهاوظلمتهاستوهدایتی به سوی آدمیت تا ابدیت! و قسم به قلم! قسم به قداست واژهها!فکرهایخاکســتریامروزیباظواهررنگیکه بهشــکلونامانســانیتدرجهاندرآمدهاست،مردم سراســرجهانرادرشکودوبینیعظیمیانداختهاند کهچراانسانیت،آدمیتنیست،بلکهبیشعوریجهانی است!هستندکسانیکهدرجهان،جامبرترحقوقبشر بینالمللیرادریکدستگرفتهاندوبادستدیگرگلوی مظلومان جهان را میفشارند و جنازه بر جنازه انباشته میکنندتاپلکانیباشدبرایهرچهبهترنشاندادناین جامبرترخود!

صحت بیشــعوریهای جهانی را با هم در گوشهای از جهان به نــام میانمار که مســلمانان آن فاقد حقوق شهروندی هستند اما دیگر شهروندان آن دارنده جایزه صلح بشریتاند با هم مشاهده کنیم: میانمار در آسیای جنوبشرقیباجمعیتیبالغبر۵۵میلیوننفرکهتبدیل به قتلگاه مظلومان تاریخ شده است! میانمار کشتارگاه انســانیت در مقابل دیدگان مدعیان حقوق بشر است! میانمارشکنجهگاهانســانهایبیدفاعتاریخبهدست جامعهحقوقدادنجهانیاست!درمیانمارظلموجنایت توحشوغارتیکجــارخمیدهداماامنیتوآرامش هرگز! در میانمار خون کــودکان ریخته در خفه خون رسانهای[همانرســانههاییکهبرایخونآمدندماغ نژادپرستانهوچیگریهامیکنند]فراموشمیشودو همچنانمیانمارمیانمارهاماندهاستودرانتظارصلح جهانیاست...

آیاوقتآننرسیدهکهمدعیانحقوقبشرجهانیسند فرمالیتهبودنحقوقبشریخودراازقیدوبندبیشعوری حیوانیرهاکنندوباتاملوتفکرانســانیوباآزادمردی تمامآنرابازبینیکنند؟ بهدادبشریتبرسید!

مرجان یعقوبیان| چند وقتی است فضای مجازی رسانههاوحتیبحثهایدورهمیفامیلیبهسرزمینی مسلماننشینبهناممیانمارختممیشود.سرزمینیکه سیلکشتارجمعیبسیاریازمردمانشرابلعیدهآنهم به جرم و گناه نکرده! نخستینباری که از وضع اسفناک ایندیارشنیدموعکسکودکمیانماریسوزاندهشده رابهطوراتفاقیهنگامجستوجودرفضایمجازیدیدم تنهایکعالمتسوالدرذهنمشکلگرفتکهمیانمار کجاست؟ چه بر ســرش آمده؟ چرا مردمش اینچنین وحشیانه کشته میشــوند؟ گناه کودکانش چیست؟ مگرنهاینکهبایددراینســندرکوچهپسکوچههای شهرشانبازیکنندوخاکیوگلیبهخانهبرگردند؟مگر نباید با دوستانشان سر یک دور دوچرخهسواری پسر همسایهسروکلهبزنند؟ آیاجرمشانفقطکودکیاست؟یامسلمان بودن؟

جستوجو کردم تا بدانم چه بر سر همنوعانم آمده و ایکاشکهنمیخواندمونمیدانستم!آنچنانقلبمزیر باردیدههاوخواندههالهشدکهناینفسکشیدنرابرای لحظهایازجسممربود؛مانندفردیشدهامکهباشکاو رابهدنیابرمیگردانند...جالباستتمامفضایمجازیپر ازتیترهایرنگارنگشدهاست:میانمارکجاست؟علت کشتار مسلمانان میانمار چیست؟ اینجا مسلمانان را زندهزندهمیسوزانند؟قصابمیانمارچگونهمسلمانان راسالخیمیکند؟

اما کجاســت آن که دســت یاری دراز کند به سوی همنوعانش؟کجاســتآنکهبگویداینهاآدماند!اینها کودکاند... نشســته و از دور درحال تماشا و همین که به آنها سرایت نمیکند برایشان کافی است. به گمانم میپندارندفیلمیســینماییازجنسحقیقتتماشا میکنند!خدایاتوبگوکارگردانکیست؟فیلمنامهنویس کیستکهاینگونهبهتماشانشستهاند؟

در میان اخبار چیزی که بیشــتر از همه چشمانم را بهقابخبردوختواشــکهایبیصدایمراروانهکرد، دیدنتیتر«میانمارمرزخودبابنگالدشرامینگذاری کرد» بود. چرا؟ به چه جرمی؟ به جرم پناهندهشدن؟ به حقزندگی؟بهگناهدوریازخشونت؟!مگرنمیگویند انساناشرفمخلوقاتاســت،مگرنمیگویندآدمیاز ارزش واالیی برخوردار است، پس چگونه حق زندگی را ازآنهاسلبمیکنند؟چگونهمیتوانندشاهدخیلعظیم کشتهشدگاندردریاومرزهااعمازکودکوجوانوپیر باشند؟

...نتوانستند،نخواســتند،نشد،نمیشود!اینهاهمه به کنار، اما مگر نامش ســازمان ملــل و کارش دفاع از حقوق بشر نیست؟ پس چگونه دفاعی صورت نگرفت و نمیگیرد؟آیابشرنیستندیاحقوقیندارند؟کدامشانرا میشودتوجیهیبرایاینکشتارجمعیدانست؟چگونه میتوان باور کرد در جایی که بــرای به دریا بازگرداندن نهنگهای زنده که در حاشیه ساحل به گل نشستهاند، آنچنان کمپینها و کمکهای مردمی و سازمانی به راه میافتــدکهگوییچهاتفاقهولناکیافتــاده!آنوقت میبینی که اینچنین اشــرف مخلوقات (مســلمانان میانماری)رابرسرمرزهاترورمیکنندیاآنهارابهآبها پیوندمیدهندتاکهمانندمرواریدغرقشــوندیاچون صدفبهساحلنشینندوچهسادهحتیحقهمدردیو یاریرساندنراازآنهادریغمیکنندتامباداسرخپوشانی ازجنسهاللمهربانیآنهارابدعادتکنندویادشــان آورندکهآدمند،مسلمانندوخدایشانآنهارامیبیند!

آری! دفاعی نشــد از حقوق این بشــرهای بیگناه، دفاعیندیدیمازکسانیکهحامیوارسخنهامیگویند، پشت تریبونها میروند، آیا راست میگویند سخن باد

هواســت؟ اکنون به این باور نزدیک میشوم که حرف فقطحرفاســتتاوقتیکهعملثابتشکند.هرچهاز فقر و نیازمندی مسلمانان میانماری زمزمه کنم باز هم آبیبرآتشدلمنمیشود،گوییآنچنانفقرونیازمندی درمظلومیتشاننمودپیداکردهکهحتیزندگیراحق خودنمیدانندوبایددرخانههایشان،درسرزمینشان بنشــینند و به حق تنفس منتظر مهمــان اجل بر در خانههایشانباشند!نگاهمبهپنجرهفردا،بهامیدروزی استبادفاعیمحکمازحقوقبشریت…

انسانیتروبهاحتضار!

مهدیمستوی| ســرآغاز ســتم ظالمــان و جور مظلومین از هبوت آدم ابوالبشــر و کشتهشدن هابیل بهدســتقابیلبهتیغنفرتبودهاست.جهانهستیتا امروزمظلومیتهایبســیاربهخوددیــدهامابرخیاز آنهاجانکاهاستوســنگرابهگریهوامیداردتاذرهذره آبشــود!همچونظلمیزیدبرحسین(ع)وامروزظلم نامردمان به مسلمانان میانمار! آری میانمار... کشوری کــهاکنونپایتختظلموجوروعدواناســتوهرروز صحنههایدردناکوهولناکیدرمقابلدیدگانبشریت رقممیخورد،لحظاتیســختوسراسررقتانگیزکه نمیتوان به ســادگی آن را توصیف کرد. شاید صدبرابر دردناکترازآیالن،آنکودکسوری!

اکنون هــزاران نفر آواره شــدهاند و بیــش از 2هزار مســلمان آراکانی در مرز میانمار و بنگالدش محصور ماندهاند.بستهشــدنمرزبنگالدشبهرویمسلمانان میانمار،فاجعهایهمچوناتفاقیکهبرایآیالنکردی، دختربچه3سالهســوریرخدادرااینباربرایکودکان میانماریرقمزدهاست.اینقتلعامهانسبتبهگذشته صدبرابروترسناکترشدهوباگذشتروزهایمتمادیاز بحرانانسانیوکشتارمسلمانانمیانمارهمچنانمجامع بینالمللیدرمقابلاینفاجعهانســانیسکوتاختیار کردهاندوهنوزمدعیاندروغینحقوقبشــرخودرابه کوریزدهاندوچشمبراینکشتارعظیمفروبستهاند...

این همه درد را که مینگریم، ناخودآگاه نامی به زبان میآیــدکهتنهااوراهچارهمیداندواواســتکهمصلح جهان است؛ مهدی موعود! او که همه مظلومان زمین و زمان چشم به آمدنش دوختهاند و خوب میدانند که با آمدنشزمینازآنآنهاخواهدبود.وعدهحقخواهدآمد وباآمدنشظلمظالماناززمینبرچیدهخواهدشــدو مسلمانانجهانومظلومانمیانماررهاییمییابند.

و اینک... خــوب میدانم که او خــون گریه میکند! آسمانشایدبهکمکحجتخداآمدهباشدواشکریزان فریادمظلومانسرمیدهد.روزآمدنشودادستانیاش همهمتبسمهستندولبخندپیروزیبهلبخواهدداشت واواســتکهباتیغعلی(ع)وملبسبهلباسعباسبن علی(ع) همچو پیامبر دادخواه اسالم شمشیر انتقام بر تمام ظالمان خواهد کشید و جشن آزادگی برپا خواهد شد.

و اما در این سوی دنیا مردمان پارسیزبان همچون گذشــته و به حمایت ستمکشــیدگان جهان فریاد تسکین درد انســانیت را در میانمار سر داده، عمیقا و دایمــا از طرق مختلــف نگرانی خــود را از اوضاع دردمندانه اعالم و انزجار خود را از ســفاکان روزگار خویــش فریاد میزننــد. مردم ایران بــه همراهی جمعیت صلحطلب هاللاحمر جمهوری اســالمی برای کمکرســانی آمادهاند و درحــال حاضر پیام همدردی خود را در قالب ارسال محمولههای غذایی و بهداشتی توأم با آرزوی ســالمتی و رهایی از ظلم اعالم کردهاند و امید اســت که با اســتعانت از یگانه دادخواه هستی و با یاری دیگر کشورهای اسالمی و ایجاد حلقه اتحاد اسالمی در کنار مظلومان میانمار، مهربانی و یکدلی مسلمانان را به رخ مدعیان حقوق بشر کشــانده و نمایشی بهیادماندنی به عرصه ظهور گذارند... ان شاءاهلل

میگویم میانمار… نفسم میگیرد!

مصطفی جوکار| حقوق بشــر واژه زیبایی اســت که در ظاهر فقط خاصیت بالقــوه دارد. مدعیان حقوق بشــر افرادی هســتند که با ادعای دفاع از حقوق بشر گوش فلک را کــر کردهاند، اما در مقابــل خون هزاران بیگناه روزه سکوت میگیرند. میگویم میانمار! نفسم میگیرد. میگویم یمن، فلسطین، سوریه، عراق ...و اما فقط میگویم. نه وضعیتی اضطراری اعالم میشود و نه راهپیماییوحدتعلیهتروریستبرگزارمیشود.نهپیام تسلیتی و نه عزای عمومی و نه حتی کسی تابلوی «من همان میانماریام» را در دســت میگیرد. سخت است دردانسانهایبیگناهراببینی.سختترآناستکهبه ظاهر کاری از دستت برنیاید. اگرچه نباید در قبال ظلم به انسانهای مظلوم ساکت نشست، حتی اگر در قبال فریادهایانساندوستانهوعدالتخواهانهاتبهتوجایزه نوبلندهند،اگرچهاینجایزهکارکردهمانواژهحقوق بشررادارد!بهامیدروزیکهبافریادهایعدالتخواهانه منوشــما،بهانسانها،زیرسایهاســالمراستیننگاه عزتمندانهشود.

میگویممیانمار...نفسممیگیرد! درانتظارصلحجهانی!

زینتعیسوندحیدری|وخداوندسکوتراآفرید... ســکوت یعنی گفتن در نگفتن، سکوت مظلوم یعنی نفرینی مطلق و ابدی، ســکوت محکوم بیگناه یعنی بغض،آهوکینه!ســکوتدرخودگریهداردولیگریهبا خود ســکوتی ندارد. ولی دیگر چقدر سکوت، گاهی از سکوتکردن کار خراب میشود؛ خدایا چرا؟ بچههای بیگناهرادرآبخفهمیکنند،زنهاراســرازبدنجدا میکنند،انسانهارازندهدرآتشمیسوزانند!آیانامآنها راانساننهادهاند؟آیاواقعانامانسان،الیقهرکسیاست؟ اگرواقعانامانساندارندپساینکارهاییکهباانسانیت جوردرنمیآیدیعنیچه؟

تااالنفلسطینوسوریهویمنراداشتیمواالننوبت بهمیانماررسیدهاســت!خدایااینکودکانچهگناهی کردهاند که به این شکل مجازات میشوند؟ یا رب آیا در جهان چیزی به نام بشردوستی مانده است؟ اصال مردم جهانمیدانندمفهومبشردوستییعنیچه؟

بشردوســتی یعنی از اصول اخالقی کــه مرتبط با نیکوکاری، مهربانی و همدردی نســبت به همه مردم جهاناست.افرادبشردوستانسانهارابهصرفهمنوع بودنشان پذیرا هستند و معیار دیگری برای خود قایل نیستند.ایکریم،ایبخشنده،منجزنوشتناینمطلب کاریازدســتمبرنمیآیدبرایاینکودکانبیگناهکه معصومیت از چهرههایشــان میبارد! ولی پروردگارم تواگرمیخواســتیاینمطلبراهممننمیتوانستم بنویسم،خدایاسکوتدیگرفایدهندارد.خدایامندیگر طاقتدیدناینسرهایبریدهوتنهایمتالشیشدهو سوختهراندارم،حتیاالنکهرویکاغذهممینویسمبا لرزشدستمهمراهاست،چهبرسدبهوقتیکهمیبینمو هیچکارینمیتوانمانجامبدهم.یکآرزودارمکهآنهم صلحجهانیاست.مسلماستکهوقتیصلحباشدانسان بهفکرهمنوعانخوداستوجوامعبشریدرغموشادی همودرفقروثروثیکدیگرخودراشریکدانستهواززیر بارمسئولیتاجتماعیشانهخالینمیکنند. عجبصبریخدادارد!

سپیده حســینجانی| ما این روزها حداقل برای یکبارپیاموتصویریازنسلکشــیوآدمکشیفجیع مســلمانان بیدفاع میانمار توســط بوداییان افراطی دیدهایم. تصاویری که بیشک برای ثانیهای روح و روان هریکازمــاراتحتتاثیرقراردادهوبغضیکهدرگلوجا گذاشتهاست.

مسلمانانی که در مقابل ســکوت بیرحمانه جوامع بینالملــل قــرار گرفته و بــه طرز فجیعــی درحال قتلعامشدنهستندوهرروزهریکشاهدازدستدادن عزیزانخودهستندوهیچکاریازدستشانبرنمیآید. گویی هیچکس سوزاندن زندهزنده آنها را در آتش یا زیر پالهشدنکودکانبیدفاعشانرانمیبیند!انسانهایی کهبایدبهاجباربارســفرازسرزمینودیارخودببندندو بهناکجاآبادیکهنمیدانندچهدرانتظارآنهاست،کوچ کنند. در کدام دین و آیین اینچنین آدمکشیهایی روا بودهاســت؟اوکهخداستبهفکرنجاتبندههایخود ازآتشجهنماســتامامخلوقاتشبــرایازبینبردن همنوعانخودآتشدرستمیکنندوزندهزندهیکدیگر رادرآتشمیســوزانند.انســانهاییهستیمکهبرای کشتن و انقراض نسل حیوانات کمپین دفاع و اعتراض تشکیلمیدهیمامابراینسلکشیانسانهاوهمنوعان خود سکوت اختیار کردهایم! بوداییای که مدعی است آیینشبرکردارنیکواصلبیگزندیاســت،چراباید پیروانی اینچنین افراطی داشته باشد؟ آیا اگر بودا زنده بود با دیدن چنین صحنههایی دلخراش از بیعدالتی و وحشیگری پیروان آیین و مذهبش باز هم میگفت که پایهواساسدینمنصلحودوستیاست؟

بارالهی!انسانیتومهربانیروبهاتماماست،دنیابهکدام سمتوســومیرودکهگوشهایازمهربانیتودروجود بندگانتدیگردیدهنمیشود؟عجبصبریخدادارد! کودکم،آسودهبخواب!

مریمفوالدی| چقدر ترســناکیم ما انسانها! کدام حیوانیبرایشبیهنبودنبهآندیگریتنشرامیدرد؟ اگر قتلعام کودکان میانمار نسلکشی نیست، پس اسمشچیست؟بچههارادرآبخفهمیکنند،سرهارااز گردنجدامیکنند،تنهارازندهزندهدرآتشمیاندازند! انسانمآرزوست!

بهعکسهایکودکانکشتهشــدهنگاهیبیندازید، بهخیالهایغرقشــدهوبهآرزوهایسوختهشدهاش! بــهلباسهایــیکــهدوســتداشــتبپوشــد،به اســباببازیهایش، به جای خواب و هوسهایش... به خندههایشکهازرویسرخوشیکودکانهاشبود!مگر یککودکچهآزاریمیرساندکهاینگونهدرشعلههای آتشجهالتمیسوزد؟دلمخوناستبرایکودکیکه دیگرصدایخندهاشبههیچگوشینمیرسد...آنقدر این مصیبت وارد شده پر از درد و رنج است که نمیتوانم کلمهای برای توصیف این غم بزرگ پیدا کنم! کودکم! منحتیاســمترانمیدانم،امابدانتوهیچچیزرادر اینجاازدستندادی...آسودهبخواب!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.