سریالهایی که میآیند

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

سریالدفاعمقدسیکهقبالیحیینامداشت بهکارگردانیرضابهشتیوتهیهکنندگی امیرعباسکنیبهگفتهتهیهکنندهبرسختیو مشکالتزندگیهمسرانشهدایهشتسال دفاعمقدسمتمرکزاست.دراینسریالکه درهفتهدفاعمقدسپخشخواهدشد،بیتا سحرخیز،نازنینفراهانی،عبدالرضااکبری، سوگلطهماسبی،حساممحمودی،مریم کاظمی،کوروشسلیمانیوالهامجعفرنژاد بازیکردهاند... قراربودپایتخت5غفوریبرایپخشدرایام ماهمبارکرمضانآمادهشود.امانشد؛وهنوز زمانمشخصیبراینمایشآناعالمنشده است.تفاوتاینفصلازپایتختباسریهای قبلیدرایناستکهدراینفصلموسسهاوج سرمایهگذاریکردهوبههمیندلیلبهنظرمی رسداینفصلبادیگرپایتختهایبهنمایش درآمدهتفاوتزیادیداشتهباشد.نکتهجالب دربارهپایتخت5اینکهگفتهمیشودبخشی ازسریجدیداینسریالدرقبرسمیگذرد. آرماندوبهکارگردانیاحسانعبدیپور وتهیهکنندگیایرجمحمدیقراربوددر روزهایتابستانازشبکهسهسیماپخش شودکهنشد.آرماندوداستانپسرخوشدل ومهربانیاستکهتالشمیکندمشکالت خواهروفرزندانخواهرشرابرطرفکند ودراینمسیردرگیرموقعیتهاییجذاب ونفسگیرمیشود.میگوینداینسریال شاید در باکس نوروز79 روی آنتن بیاید. در آرماندوحمیدرضاآذرنگ،مرجانهگلچین، سحرولدبیگی،الیکاعبدالرزاقی،محمدرضا هدایتی،علیرضااستادیوعلیمسعودیبازی کردهاند. سریالسرزمینکهنبهخودیخودبرای مخاطبکنجکاوبرانگیزوجذاباست؛زیرا همانچندقسمتیکهازاینسریالپخششد آنقدرکیفیتخوبیداشتکهبتواندمخاطبرا میخکوبکند.البتهبعدهاحاشیههاییداشت کهباعثتوقفآنشد.حاالبهنظرمیرسدبا رویآنتنآمدناینسریالدرهمانباکسیکه تاچندیپیشمعمایشاهرویآنتنبود،بهتر بتوانتفاوتکارگرداندرچنینپروژههاییرا درککرد... لیسانسههاسریالیاستکهبهنظرمیرسد درفصلدومنیزمثلپایتختبهموفقیتبرسد چونبازیگرانخوبوداستانمنسجمی داشتکهقابلادامهدادنبود.عالوهبراین سروشصحتنیزدرقالبکارگرداندراینکار درخشید.درحالحاضربسیاریازمخاطبان منتظرندبدانندکهسرنوشتکاراکترهایاین مجموعهبهکجامیرسد پروازدرارتفاعصفربهکارگردانی عبدالحسنبرزیدهوتهیهکنندگیمحمد نشاطزندگییکخلبانجنگندهنیروی هواییرادردورانجنگروایتمیکند. اینسریالباهمکارینیرویهواییارتش جمهوریاسالمیودرهفتقسمت54دقیقه ایدرگروهفیلموسریالشبکهیکسیما تولیدشدهوقراراستدرهفتهدفاعمقدساز اینشبکهرویآنتنبرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.