نگاهی به سریالهای رسانه ملی در چند ماه گذشته ؛ تلویزیون سرد در تابستان داغ

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

پوالدامین|همزمانینسبیآغازتابستانباپایانماهرمضانامسال،این هراس را ایجاد کرده بود که امسال نیز همچون چندسال اخیر و برخالف ســالهایی که تلویزیون در تابستان میتوانست چند سریال پرمخاطب ردیف کند، رسانه ملی از این نظر دستی خالی خواهد داشت که متاسفانه پیشبینیها به واقعیت پیوســت و تلویزیونی کمباروبر را حداقل از نظر سریالهای موثر و پرتماشاگر پشت سر گذاشتیم. در حقیقت جز این نیز نمیتوانست باشد. تلویزیونی که انگار عامدانه در تالش است تا آزمودهها را برای چندمین بار بیازماید و از این نظر انگار که به قصد دستش را خالی میگذارد، وقتی به روزهای بعد از مناســبتی چون ماه رمضان میرسد و برگ برندههایش را در آن ماه خرج میکند، طبیعی است چند ماه بیباروبر در انتظار باشد که همانگونه که گفتیم چنین هم شد و البته در این میان نرسیدن چند سریال بالقوه پرمخاطب و به نحوی مرموز از دور خارجشدن سریالیچونسردلبرانهممزیدبرعلتشدتادستهایخالیتلویزیون بیشتروبهتربهچشمآید.چنینشدکهسهماهتابستانکهقاعدتابهدلیل تعطیلی مدارس و دانشگاهها یکی از مهمترین بازههای زمانی این رسانه میتواند باشد، چنان بیسروصدا گذشــت که به باور نمیگنجید. چنان بیســروصدا و بیآبورنگ که پرطرفدارترین سریالهایش تکرارهای چندینوچندبارهسریالهایپژمانومردهزارچهرهوزیرآسمانشهربود.

البته در زمینههای دیگر آش به شوری سریالها نبود و برنامههایی چون خندوانهودورهمیبههرشکلتوانستندگلیمشانراازآببیرونبکشند، اما در بحث سریالها همه چیز واقعا نشــان از خوردن کفگیر به ته دیگ داشت.اتفاقیدرحدفاجعهبرایتلویزیونیدولتی،پرهزینهوپربودجهکه همهدراینمملکتدستبهدستهمدادهاندکهبتواندتاثیرگذاریخاصی در حد نام رسانه ملی که در موردش به کار میبرند، داشته باشد که ندارد. مرور کلی سریالهای به نمایش درآمده در تابستان امسال میتواند مبین اینادعاباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.