وقتی غیبت بازیگر، کارگردان را هنرپیشه میکند

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

شــهروند| دنیای تئاتر و نمایــش بهعنوان عرصهای هنرمندانه که در آن هنوز هم پایبندی به یکســری از قواعد اخاقی و حرفــهای رواج دارد؛ همواره در این زمینه با ســینما مورد قیاس قرارگرفتهوحرفهایگریوتعهدهنرمندانتئاتر در قیاس با سینماگران همیشه بر سر زبان بوده است.بههمیندلیلهمهستکهشنیدنخبری چون این خبر که «بهدلیل حضور نیافتن یکی از بازیگران نمایش برجهای خاموش به نویسندگی و کارگردانی زهرا شــایانفر، کارگردان نمایش بهجایاینبازیگررویصحنهرفت.»شگفتانگیز وبشدتعجیبوغریبجلوهمیکند.

و اما اصل خبر: روابطعمومی گروه تئاتر صلح گزارش میدهــد که در آغــاز دور دوم اجراهای نمایــش برجهای خامــوش به نویســندگی و کارگردانی زهرا شــایانفر؛ در روز جمعه 24 شــهریورماه بهدلیــل حضور نیافتن علیرضا رحیمدل، بازیگر نقش ژنرال، کارگــردان نمایش به تماشاگران گفت: امروز با یکی از شــگفتانگیزترین اتفاقهــا در تئاترمان روبهرو شــدم و برای نخســتینبار در عمرم شــاهد بودم که بعــد از گذراندن بیــش از 20 اجرا، علیرضا رحیمدل یکی از بازیگران اصلی نمایش برجهای خاموش نیم ســاعت قبل از شــروع اجرا به من خبر داد که «فرامــوش کرده بودم که اجرا داریم و نمیآیم!»؛ و ســپس نمایش با حضور کارگردان در نقش ژنرال روی صحنه رفت. پــس از تمام شدن اجرا نیز شــایانفر دوباره با مخاطبان صحبت کــرد: اجرای سختی بود، چرا که باور نداریم یک بازیگر بعد از بیش از 20 اجرا به صحنه خودخیانتکند. روابطعمومی گروه تئاتر صلــح در ادامه خبر میدهد که در نتیجه بدقولی علیرضا رحیمدل، بعد از این فرهاد شــکراهللزاده جایگزین او شد و ایفاگر نقش ژنرال خواهد شد. در نمایش برجهای خاموش کــه از 22 مردادماه اجــرای خود را در تاالر محراب آغاز کرد و پــس از وقفهای 01روزه از 16 شــهریورماه دور دوم اجــرای خود را تا 30 شــهریور ادامه میدهد، بازیگرانی چون شهرام نیککار، منیر چراغی، فرهاد شکراهللزاده، فریبا بگلو، ســهند آدمعارف، حسام کانتری، سمیرا صارمی، سیاوش قلعهوردی، امیر شیخزاده، فائزه بهرامیوخورشیدشایانفرایفاینقشمیکنند. عاقهمندانمیتوانندبلیتایننمایشراازلینک ‪https: //www. tiwall. com /theater /‬ borj-khamush تهیهکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.