بازیگر فیلم «پاریس تگزاس» درگذشت

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

هری دین استنتون، بازیگر و خواننده کهنهکاروسرشناسآمریکاییکهسابقه بازی در نقشهای کوتاه اما به یاد ماندنی را در بسیاری از فیلمهای مشهور داشت، در 19سالگی درگذشت. او به جز ایفای نقشهای مکمل، در «پاریس تگزاس» فیلم عاشقانه ویم وندرس نقش اصلی را بازیکرد.اوهمچنیناخیرادرفصلسوم سریال «تویین پیکس» ساخته دیوید لینچ بازی کرده بود. او سابقه همکاری با لینچدرفیلمهای«قلبوحشی»،«تویین پیکس: آتش با من همراه شو» و «اینلند امپایر»راهمداشت.استنتونطی06سال حضور در سینما در فیلمهای کالسیکی مانند «لوک خوشدســت»، «بیگانه» و «پدرخوانده »2 مقابــل دوربین رفت. از دیگرفیلمهایمهماومیتوانبه«آخرین وسوسه مسیح»، «شر خر» و Pretty« Pink ni»اشارهکرد.

او سابقه دوســتی و همبازیشدن با چهرههای شناختهشدهای مثل مارلون براندو، جک نیکلسن و ســم شپارد را داشت و آخرین فیلمش «الکی» که در آن نقش اصلی را بازی کرده، در روزهای آینده در جشنواره فیلم لندن به نمایش درمیآید. دیوید لینچ کــه مدتها با اســتنتون کار میکرد و آخرینبار در «تویین پیکس» با او همراه شد، بیانیهای منتشر کرد و نوشت: هری دین استنتون بزرگماراترککردهاست.یکیازبزرگان رفت. هیچکس مثل هری دین نیســت. همه او را دوست داشتند. دلیل خوبی هم برای آن وجود داشت. او بازیگری بزرگ بود (راستش فراتر از بزرگ بود) و انسانی بزرگ بود. جان کرایر، شان دویل، جان کارپنتر، الیویا وایلد، اســتیون کینگ، مارک روفالو، برایان لینچ، ریچارد کاهان، جان داناهیو، ادوارد جیمز الموس، ایکه بارینهولتز و اســتیوی ون زنت از دیگر هالیوودیهایی بودنــد که از این بازیگر درگذشتهیادکردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.