فردین خلعتبری از سینما و موسیقی میگوید

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

فردین خلعتبری با اشــاره به اینکه تهراندچارفقدانموسیقیاست،درباره این فقدان میگوید: تهران شهر خوبی نیست، پس چرا باید موسیقیاش خوب باشد؟ ما در شهری زندگی میکنیم که به گواه تمام متخصصان فاجعهبار است. شهری که تنها تغییری که میکند این است که بزرگ میشود. خیلی از ما به این سراشیبی کمک میکنیم و هنرمندان هم از این قاعده مستثنی نیستند. شهر زمانیخوبمیشودکهآدمهاتحتتأثیر آن شهر به مدنیتی دست یابند که روی رفتارهایشان تأثیر بگذارد. با همه اینها تهران جای عجیبی است؛ مثال موسیقی جدی در اینجــا طرفداران زیادی حتی بیشترازاروپادارد...

این آهنگساز باسابقه درباره اینکه با 03سالفعالیتدرموسیقیفیلم،تاکنون سیمرغ بلورین جشنواره فجر را دریافت نکــرده؛ گفت: من به ایــن چیزها فکر نمیکنم، شاید داوران احساس کردهاند کارهای دیگران بهتر است. من تمام روز فکر میکنم چه بســازم تا آنچه درونم استرابهظهوربرساند؛چونالگوییمثل احمدپژماندارمکهممکناستخیلیها حتی اسم او را هم نشنیده باشند؛ اما اگر از آهنگسازان بزرگ بپرسید، همهشان به تأثیر فراوان او در موســیقی اشاره میکنند.

خلعتبــری درباره آهنگســازی در حوزه فیلم میگوید: ســینما در کشور ما بنا به دالیل بســیار زیاد بعد از انقالب قوام بیشــتری پیدا کرد و موسیقی نیز. قبال موســیقی فیلم در ایران یک سری اورتور بود و کارگردانان از کسانی دعوت میکردندکهتخصصیدرزمینهموسیقی فیلم نداشــتند؛ اما یک جریانی در دهه شــصت و هفتاد به وجود آمد و کسانی مثل کارن همایونفر و پیمان یزدانیان موسیقیراازاورتوربیرونآوردندوبهآن هویتدادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.