جیمز کامرون سریال «دروغهای حقیقی» را میسازد

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

جیمز کامــرون که دو دهه پیش، اکشــنکمدی «دروغهــای حقیقی» را نویســندگی، کارگردانی و تهیه کرده بود، قرار اســت این فیلم 141 دقیقهای را درقالبسریالتلویزیونیبرایشبکهفاکسبازسازی کند.مارکگوگنهایم،تهیهکنندهاجرایی«worrA» نگارش متن این ســریال را برعهده گرفته اســت. به گزارش «هالیوود ریپورتر» گوگنهایم نسخه امروزی روایت فیلم کامرون را با محوریت زوجی حومهنشین بهتصویرمیکشدکهدرادامهمعلوممیشودیکیشان جاسوس است. درام سینمایی «دروغهای حقیقی» با بازی آرنولد شــوارتزنگر و جیمــی لی کرتیس در سال 1994 در سینماها روی پرده رفت. «دروغهای حقیقی» که با بودجه 511میلیون دالر ساخته شده، بیش از 873میلیون دالر در ســینماهای دنیا فروش کرد. تام آرنولد، بیل پاکستن، االیزا دوشکو و چارلتن هستن دیگر بازیگران این درام 119 دقیقهای بودند که خودش بازسازی یک کمدی فرانسوی به همین نامبود.فیلمکامرونجایزهگلدنگلوببهترینبازیگر نقشاولزنرابرایکرتیسبهارمغانآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.