شاکیاِنمتهم

سرپرست دادسرای جنایی تهران: هر ساله تعداد زیادی شکایتهای کذب در دادسرای جنایی تهران مطرح می شوند که آدم ربایی در صدر قرار دارد حقوقدان و وکیل دادگستری: شاکیان دروغین از خأل قانونی در این زمینه احساس امنیت می کنند

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

امیرحسین خواجوی- شهروند| شكايتهای واهی يا همان دعاوی خالف واقع پديدهای اســت كه آبروی افراد، دستگاه قضائی، پليس و حتی در مواردی احســاس امنيت و آرامش جامعه را تحتتأثير قرار میدهد. هرســاله تعداد زيادی از پروندههای قضائی به دليل ادعاهای خالف واقع، نبود داليل كافی، عدم آگاهی از قوانين و عناوين مجرمانه در مراحل مختلف رسيدگی مختومه میشود؛ درحالیكه رسيدگی به اين پروندهها مســتلزم صرف هزينه و زمان از سوی مراجع قضائی و پليس است. درواقع بخشی از منابع محدود دستگاههای قضائی و پليس، صرف رسيدگی به پروندههايی میشــود كه موضوعيتی نداشــتند. در همه سيســتمهای قضائی شــاكی با ارايه داليل میتواند پرونده قضائی تشــكيل دهد. اما در همين حال با دگرگونیهای پيــش آمده در زندگی مدنی و مناســبات اجتماعی، ديگر نمیتوان انگشت اتهام را به سوی هر كسی نشــانه رفت. به همين دليل هم در نظامهای قضائی «افترا» جرم شــناخته میشود. اما اين جرمانگاری كافی نيســت، چراكه در بسياری از موارد فردی كه مورد اتهام واهی قرار گرفته...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.