پایان بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

علی ربیعی، وزیر کار از دستور رئیسجمهوری برای رفع یک چالش بزرگ اقتصاد ایران خبر داد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.