سازهای مخالف با کنسرت همچنان کوک است

«شهروند» مواضع اخیر مخالفان برگزاری کنسرت را بررسی کرد

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

شــهروند| «محمدجواد الریجانی» رئیس ستاد حقوقبشرقوهقضائیهدرموردرویهبرگزاریکنسرتها و لغو برخی از آنها گفته است که «منظور اصالحطلبها از کنســرت مجلس بزن و برقص است.»محمدجواد الریجانــی در گفتوگو با خبرگزاری تســنیم گفته: «در این حوزه، جناح اصالحطلب هیچ حرف حســاب قابل عرضهای ارایه نداده است. در موسیقی و غنا صرفا میگویندچراربناپخشنمیشود؟یاچرافالنکنسرت لغو شــده اســت؟ یا در حوزه نمایش هر قطعهای که مبنای سکوالر داشته باشــد و به نظام اسالمی و حتی اسالم تعریض داشته باشد، صرفا چون غرب سکوالر و ضد اسالم آن را حمایت میکند و اسکار میگیرند و در کن شرکت میکنند، نمایش خوبی است!» در کنار این اظهارات، الریجانی توصیهای هم به وزارت ارشاد دولت روحانیکردهوگفتهکه«توصیهمنایناستکهبرخی از ســران اصالحات را به کنســرتهای سیدنی و وین ببرند تا ببینند که چه وقار و ادبی در جلسه حکمفرما است و مردم چگونه از اهالی هنر تقدیر میکنند و حتی شرکت در این مجالس کد لباس دارد؛ یعنی نمیتوانند هر لباس راحتی هم بپوشند.» البته آیتاهلل علمالهدی، امامجمعهازجملهمهمترینمخالفانبرگزاریکنسرت اســت. امام جمعه مشهد معتقد اســت که «کنسرت موسیقی،مطرببازیاست»وبرایاینسخنخودادله هم دارد که «چون تمام شهر مشهد حرم امام رضا(ع) است لذا برگزاری کنســرت در مشهد، مطرببازی در حرم آن حضرت است.» امام جمعه مشهد مخالفت با برگزاریکنسرترااینگونهتبیینمیکندکه«اینکه میگویم در مشهد کنسرت برگزار نشود، از باب اعمال قدرت و دستور نیســت؛ بلکه حرف طلبگی من است چون ما با موسیقی مســألهای نداریم و در این زمینه هم هر کس پیرو مرجع تقلید خود است اما کنسرت، مطرببازی اســت.همه باید به صورت دستهجمعی با منکرات فرهنگی مبارزه کنند نه اینکه این امور تنها به یک نهاد حکومتی و دولتی واگذار شود.» در این میان اگر از مواضع مخالفان برگزاری کنســرت که بگذریم، متولیاندولتینظرورویکردیمتفاوتازمخالفاندارند. سیدرضا صالحیامیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی که در اواخر عمر دولت یازدهم سکان این وزارتخانه را برعهدهگرفت،درگفتوگوییدراینبارهگفت:«وزارت ارشاد دنبال دعوا نیســت و معیار کنسرت قانون است نه اجتهاد سلیقهای و محلی.» وزیر سابق ارشاد مدعی است که «به امام جمعه مشهد تأکید کردم مطالعات به ما نشان میدهد در شهرهایی که سختگیری بیشتری اعمال شده اســت، باعث زیرزمینیشدن فعالیتهای فرهنگیازجملهموسیقیشدهاست.»درمیاناصحاب دولت، نظر روحانی به عنوان رئیسجمهوری درباره لغو کنسرتها هم روشن است. محمدباقر نوبخت چندی پیش در پاسخ به سوالی در مورد لغو مجوز کنسرتها در شهرهای مختلف به سخنرانیهای رئیسجمهوری و تأکید او بر نارضایتی از چنین رفتارهایی اشاره کرد و گفت: «رئیسجمهوری در برخی سخنرانیهای خود بهصراحت مراتب نارضایتی خــود را از لغو مجوزهای قانونی کنسرتها بیان کردهاند. سخنگوی دولت خود معتقداستکه«انتظارداریمدرخصوصکنسرتهایی کهبامجوزانجاممیشود،شاهدلغوآنهانباشیم؛چراکه

آثار اجتماعی و فرهنگی سویی دارند.» بهمن ماه سال گذشته بود که امام جمعه مشهد با اشاره به سفر اخیر حسن روحانی به مشهد، روایتی از گفتوگوی خود و رئیسجمهوری را درباره لغو کنسرتهای مشهد بیان کرد. آیتاهلل علمالهدی در دیــدار با فعاالن فرهنگی، نخبگانوجواناننیشابورگفت:«چندیپیشکهآقای رئیسجمهوری به مشهد آمده بود، به من گفت که فکر میکنمشمابانقارهخانهامامرضا(ع)همروزیمخالفت کنید.» آیتاهلل علمالهدی هم آنگونه که خود روایتگر ماجرابودهدرپاسخگفته:«منبهایشانگفتمکهاشتباه میکنید؛ بنده با نقارهخانه امام رضا(ع) مخالفت ندارم، بنده با فســق و فجوری که در حاشیه کنسرت صورت میگیرد و جریانی است که نســل جوان ما را به فساد میکشاند،مخالفم.»بدونتردیدموضوعبرگزارییالغو کنسرتهایموسیقییکیازپرحاشیهترینموضوعات هنری در وزارت ارشــاد دولت یازدهم بــوده و بیم آن میرود که این حاشیهسازی پیش روی دولت دوازدهم هم قرار گیرد. در وضع کنونــی، این گمان مورد توجه مردم، هنرمندان و عرصه عمومی جامعه قرار گرفته که آیا در چهار سال دوم دولت، مخالفان برگزاری کنسرت میتوانند قدرت خود را در لغو کنسرتها بیشتر به رخ بکشند یا اینکه دولت میتواند براساس ضوابط قانونی آرامشیرابهاینعرصهتزریقکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.