جامعه‌روحانیت‌با‌فاصل ‌هگرفتن‌ا ‌ز‌هاشمی‌و‌ ناط ‌قنوری‌گرفتار‌تفکرات‌تند‌جناحی‌شد

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

عصر ایران نوشــت: محسن غرویان اســتاد حوزه و دانشگاه درخصوص تفاوتهای جامعه روحانیت مبارز نسبت به دهههای قبل گفت: شخصیتهایی همچون آیتاهلل مهدویکنی و مرحوم هاشمیرفسنجانی دارای محبوبیتیدربینمردمبودکهازاحترامبهنظرآناننشأت میگرفتومردماینافرادرادلسوزوخدوممیدیدندوبه آنها محبت دارند.وی تأکید کرد: وقتی شخصیتهایی از ایندستوامثالآقایناطقوهاشمیوروحانیازجامعه روحانیت و مدرسین کناره گرفتند، این تشکل گرفتار تفکرات تند جناحی شدند و این خط فکری از بیرون به آنها القا شد و نتیجه همین شد که آقایان مصباح و یزدی ازخبرگانحذفشدند.استادحوزهودانشگاهتأکیدکرد: تضرر سیاسی جز این نیست که چهرههای اعتدالی از ما کناره گیرند و مردم نگاهمان را دنبال نکنند. روحانیون ازجامعتینبرایدرگیرشدندرمباحثانتخاباتیگالیه دارند و انتظار ندارند جامعه روحانیت و جامعه مدرسین کاندیدای مورد حمایت قرار دهند و شأن خود را رعایت نکنند. به نظر میآید از بینرفتن تفکر اعتدالی با فقدان مهدوی کنی و هاشمیرفســنجانی باعث منزویشدن دیدگاههایجامعتینشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.