استاندارانب‌ایدت‌وسع ‌هگراب‌اشند

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایسنا|وزیرکشورگفت:استاندارانبایدکماکان توسعهگرا باشند و حتما سیاستها و برنامههای دولت را قبول داشته باشند و اجرا کنند. عبدالرضا رحمانیفضلی در در فرودگاه یاســوج در پاسخ به این پرســش که معیارها برای انتخاب استانداران نســبت به دولت یازدهم تفاوت کرده اســت؟ در جمع خبرنگاران توضیــح داد: معیارهای انتخاب اســتانداران تغییری نکرده و براســاس ارزیابی چهارســالهای که از اســتانداران صورت گرفته، اقدامات در این زمینه انجام شده است. وی درباره معیارهایی که باید استانداران در دولت دوازدهم داشته باشند، خاطرنشــان کرد: استانداران باید قدرت هماهنگی و تعامل داشــته و دارای تجربه مفید در این زمینه باشــند، بنابراین تالشمان بر این است که در جابهجاییها، استانداران موجود که چهارســال کار کرده و تجربه کسب کردهاند دوباره بکار گرفته شوند. وزیر کشور تصریح کرد: برخی اســتانداران، خود تقاضای بازنشســتگی کردهاندویابرخیتقاضاکردهاندکهدردستگاههای اجرایی دیگر خدمت کننــد بنابراین ناگزیرم که جابهجاییها را انجام دهیم. امیدواریم هرکس که بهعنوان اســتاندار انتخاب میشود در خدمت به مردموانقالبباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.