وعد ‌هها‌به‌دولت‌و‌وزرا‌ب ‌هطور‌مرتب‌ یادآوری‌شود

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

رویداد42|دبیرکلحزبکارگزارانسازندگی با تأکید بر ضــرورت پایبندی دولت به تعهدات و وعدههای انتخاباتیاش بــه مردم گفت: محافل مطبوعاتینقشبسیارمؤثریدریادآوریوعدهها به دولــت و وزرا دارند و نهایتا جامعه ایران باید در این زمینه بسیار فعال باشــند زیرا نباید تنها در ایام انتخابات به آنها فکر کرد. مردم با حضور دایم درصحنه میتوانند ضمــن طلب تحقق وعدهها آن را بهطور مرتب به مســئوالن دولتــی و وزرا یادآوری کنند. غالمحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران در رابطه با کاهش نقدهای تند اصولگرایان به دولت گفت: فشــار اصولگرایان به خاطرتاثیرگذاریبراعضایکابینهبودهاست؛زیرا شواهد نشان از این دارد که نه رفتار آقای روحانی و نهاصولگرایانتغییرپیدانکردهوحتیاصولگرایان به تحلیل جدیدی هم در این خصوص دســت نیافتند.البتهنقدهاومخالفگوییهابهشکلهای دیگریادامهخواهدداشتولیآنتهاجمپرحجم بیشتربههمیندلیلبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.