احتماال‌برخی‌از‌زنان‌فرماندار‌بشون ‌د ‌اما‌استاندار‌نه

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایلنا| معاون سیاســی وزیر کشــور از تعیین تکلیف وضع استانداران تا پایان شهریورماه جاری خبرداد. اســماعیل جبارزاده با بیان اینکه تعداد اســتاندارانی که احتمال تغییر آنهــا وجود دارد نامشخص اســت، اظهار داشــت: بررسیها برای نهایی شدن تغییرات استانداران ادامه دارد. معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا از زنان در مسئولیت استانداری استفاده میشود یا خیر؟ افزود: تاکنون گزینهای برای استاندار شدن خانمهانداشتهایم.جبارزادهگفت:تاکنونگزینهای برای استاندارشدن زنان نداشتهایم و البته احتماال استاندارزندرمسئولیتاستاندارینداشتهباشیم. وی در پاســخ به این ســوال که آیا زنان فرماندار میشــوند یاخیر؟ گفت: احتماال برخــی از زنان فرمانداربشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.