«پرویز‌داودی»‌رئیس‌دفتر‌رئیس‌مجمع‌ تشخیص‌مصلحت‌نظام‌شد

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

مهــر| بــا حکــم آیــتاهلل ســیدمحمود هاشمیشاهرودی،رئیسمجمعتشخیصمصلحت نظــام، «پرویز داودی»رئیــس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شــد. پرویز داودی عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با حکم آیتاهلل سیدمحمودهاشمیشاهرودیبهعنوانرئیسدفتر رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظاممنصوبشد. دکتر پرویز داودی، در کابینه اول دولت نهم بهعنوان معــاون اول و در دولت دهم بهعنــوان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاســتجمهوری، عهدهدار مسئولیتبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.