آمریکا در برجام باقی بماند

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

نماینده روسیه در سازمان ملل روز جمعه از آمریکا خواست تا در توافق بینالمللی برنامه هستهای ایران باقی بماند. به گزارش ایسنا، واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل در پاسخ به این سوال که پیام روسیهبهآمریکادرنشستاحتمالیدرحاشیهمجمع عمومی ســازمان ملل میان ایران و 6 قدرت جهانی چیســت، گفت: «آمریکا در برجام باقی بماند». وی افزود: این مسأله خیلی مهم است. این نهتنها خواسته مابلکهخواستهدیگرطرفهایعضوبرجامنیزهست و حتی کشــورهایی که عضوی از این توافق نیستند، ســعی میکنند این پیام را به آمریکا برسانند. دونالد ترامپ اعالم کرده است که در ماه اکتبر دیگر پایبندی ایران به برجام را تأیید نخواهد کرد؛ بنابر قانون آمریکا رئیسجمهوری باید هر ســهماه یکبار در نامهای به کنگرهپایبندیایرانبهبرجامراتأییدکند.اوهمچنین روزپنجشنبهدرادعاهاییبیاساساعالمکردکهایران روح برجام را نقض کرده اســت. این درحالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی )IAEA( که مسئول نظارت بر برجام اســت، همواره درگزارشهای خود اعالمکردهکهایرانبهتعهداتشپایبندبودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.