روسیه: اقدامات ایران در مقابله با تأمین مالی گروههای تروریستی موفق بوده است

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

وزارت خارجه روســیه موفقیتهــای ایران در راستای مقابله با تأمین مالی گروههای تروریستی را موفقیتآمیز خواند. به گزارش ایســنا، دیمیتری فئوکتیستوف معاون دپارتمان چالشها و تهدیدات جدید وزارت امور خارجه روسیه گفت: آمریکا درباره فعالیتهایگروهطراحتدابیرمالیدرراستایمبارزه با پولشویی با وجود پیشرفت تهران در مسأله مبارزه با تأمین مالی گروههای تروریستی، سیاسیکاری میکند. وی افزود: طبق ارزیابی روســیه و اکثریت اعضــای هیأت، ایرانیهــا طی چهارمــاه اخیر در راستای کاربرد سیســتم ملی مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی گروههای تروریستی مطابق با اســتانداردهای بینالمللی به پیشرفتهای بزرگی دست یافتهاند. این مقام روس خاطرنشان کرد: ایران باید این برنامه موفق را تا پایان ژانویه سال آینده به انجامبرساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.