استقبال اردن از نتایج نشست آستانه 6

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

ســخنگوی دولت اردن اعالم کرد که امان از بیانیه پایانی نشست آستانه 6 که با حضور سه کشور ایران، روســیه و ســوریه برگزار شــد، در مورد ایجاد چهار منطقه کاهش تنش در ســوریه استقبال میکند. به گزارش ایســنا، محمد المومنی، سخنگوی رسمی دولت اردن اعالم کرد که اردن از بیانیه پایانی نشست آستانه استقبال میکند و امیدواریم نتایج این نشست بهطور دقیق اجرا شود و در تمام مناطق سوریه چنین توافقاتی اجرا شــود.وی افزود: توافق کاهش تنش در مناطقاشارهشدهبهآنهانهتنهابریکپارچگیسرزمین سوریه تأثیر نمیگذارد، بلکه میتواند اولین گام برای بازگشتامنیتبهتماممناطقسوریهومقدمهایبرای نشست ژنو در مورد راهحل سیاسی باشد. سخنگوی دولت اردن گفت: اردن از این توافق و تمام تالشهایی کهدرراستایایجادراهحلسیاسیومسالمتآمیزدر سوریهاست،استقبالمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.