نیکی هیلی: ایران پس از داعش در سوریه نقشی ندارد

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

سفیر آمریکا در سازمان ملل در ادعاهایی بیاساس گفت که پس از خروج داعش از ســوریه، ایران در این کشور نقشی نخواهد داشت. به گزارش ایسنا، نیکی هیلی در مورد شــرایط پس از خروج داعش از سوریه مدعی شد: به شما میگویم ایران هیچ نقشی نخواهد داشــت و اینکه ایران هیچگونه رهبــری و هدایت که بتواند ضررهای بیشــتری را ایجاد کند، نخواهد داشــت. به گزارش ایســنا، ایران به همراه روسیه و ترکیه کشورهایی هستند که بهعنوان ضامن صلح در نشستهایآستانهبرایپایانبحراندرسوریهمذاکره کردهاند و توافقــی را در مورد مرزهای مناطق کاهش تنشدرسوریهوروندنظارتبرآنامضاکردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.