افزایش آسیبپذیریهای موبایلی در 2017

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

فــارس| نتایــج بررســیهای موسســه

Zimperium نشــان میدهد امنیت دنیای تلفنهمراه در ســال 2017 در مقایســه با سال 2016 همچنان کاهش یافته اســت.بر همین اساس موارد هک گوشیها و تبلتها و همینطور سوءاســتفاده از آســیبپذیریهای سیســتم عاملهایهمراهبراینفوذبهآنهادرنیمهاولسال 2017 نسبت به کل سال6102 بیشتر بوده است. از ابتدای ســال 2016 حدود 600 آسیبپذیری برای گوشیهای اندرویدی و 00۳ آسیبپذیری برایسیســتمعامل کشــفوشناسایی شدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.