شهرستان

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

شرکت گاز استان گلســتان مفتخراست که درهفته دولــت تعداد87پروژه گازرســانی را با هزینه ای بالغ بــر2۳2 میلیارد ریال مورد افتتاح وکلنگزنیقراردادهاست.

مشــترکین گرامــی :باپرداخــت بــه موقع والکترونیکیگازبهاءمارادرزمینهتوسعهگازرسانی وارایهخدماتمطلوبیاریفرمائید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.