واکنش درمیشیان به رفع توقیف «عصبانی نیستم»

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

در پی انتشــار خبر رفع توقیف فیلم ســینمایی «عصبانی نیســتم!» رضا درمیشــیان، نویسنده، کارگردان و تهیهکننده این فیلم متنی را منتشر کرد. متن یادداشت درمیشیان که در اینستاگرام نوشته به شرح زیر است: «در آســتانه ورودی سالن «تئاتر نمایشــی» ‪)Teatr Dramatyczny(‬ کــه یکی از مهمترین مراکز اجرای نمایش در شــهر ورشوی لهستان است، به مناســبت چهارصدمین سالگرد درگذشت شکســپیر، با گویی بزرگ، فالی درست کردهاند. هر کس نیت کرده و میچرخاند تا ببیند بر اساساشعاروجماتشکسپیربهمراددلشمیرسد یا نه. نیت میکنم: شکستن طلسم نمایش عمومی «عصبانی نیستم!» در «ایران» و گوی را میچرخانم. شکسپیر بزرگ اینچنین پاسخم میدهد: تمام دنیا صحنهنمایشیاست/کهمردانوزنان،بازیگرانآنند. مفهومشعرشکسپیربیاختیارمرابهیادشعرحضرت خیام میاندازد که پانصدســال پیش از شکســپیر چنین سروده اســت: ما لعبتکانیم و فلک لعبتباز / از روی حقیقتیم نه از روی مجــاز / یک چند در این بساطبازیکردیم/رفتیمبهصندوقعدمیکیکباز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.