جهان مقابل ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شب گذشته با سخنانی کامال ضد ایرانی استراتژی جدید خود در باره کشورمان را مطرح کرد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این اتهامات پاسخ داد

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

دونالد ترامپ رئیسجمهوری ایاالت متحده آمریکا، بار دیگر در پشــت تریبون قرار گرفت و لفاظیهای همیشگی خود علیه جمهوری اسالمی ایران را تکرار کرد. ترامپکهقراربوددرموردتاییدیاعدمتاییدعملکردایرانبه توافق هستهای موسوم به برجام سخن بگوید، صراحتا اعالم کرد که برجام را تایید نمیکنــد و نخواهد کرد: «ما قدم در راهینمیگذاریمکهنتیجهآنمشخصاست؛یعنیرسیدن ایرانبهسالحهستهایوگسترشتروریسم.»

دونالد ترامپ گفت تصمیم گرفته است که پایبندی ایران به توافق هســتهای را تایید نکند. او گفت در کنگره طرحی برایبازبینیبرجامطرحمیشود.

رئیسجمهوری آمریکا ســخنرانی خود را با سخنانی در مورد وظیفهاش، که به تعبیر او «تامین امنیت آمریکاست» آغاز کرد و از همان ابتدا شــروع به داستانسرایی در مورد انقالب ایران، گروگانگیری در ســفارتخانه آمریکا کرد. او اتهاماتی علیه جمهوری اسالمی در مورد چند بمبگذاری علیه آمریکا وارد کرد و طبق معمول مدعی شد که حکومت ایران، حامی تروریسم است و به القاعده و طالبان و حزب اهلل لبنانکمکمیکند.

ترامپ در ادامه سخنان خود مدعی شد که ایران، منطقه خلیج فارس را ناامن میکند؛ رئیسجمهوری آمریکا اما از واژه جعلی «خلیج عربی» اســتفاده کرد. او سپس به تکرار سخنانی پرداخت که در دوران مبارزات انتخاباتی خود علیه دولتقبلیآمریکا،یعنیدولتباراکاوباماوتوافقهستهای با ایران، به کرات بیان میکرد. ترامپ بار دیگر برجام را «یکی ازبدترینویکجانبهترین»توافقاتیخواندکهایاالتمتحده وارد آن شــده و ادعا کرد که توافق برجام، در زمانی صورت گرفت که حکومت ایران در آستانه فروپاشی بود؛ اما دولت اوباما تحریمها را برداشت و این مسأله باعث شد که شریان حیاتیسیاسیواقتصادیبهحکومتایرانبازگردد.اوگفت: «برجامدربهترینحالتدستیابیایرانبهسالحهستهایرا کمیبهتعویقمیاندازد.ازهمهتاسفبرانگیزترایناستکه ماپیشاپیش،تمامپولهارابهایراندادهایم.»

رئیسجمهوریآمریکادرسخنانخودادعاکردکهایران، «چندینبار» از برجام تخطی کرده؛ او از دو مورد خاص نام برد: «ایران بیش از 130 متر مکعب آب سنگین تولید کرده و توقعات ما را از ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته، برآورده نکرده است.» ترامپ اما ادعا کرد که با این اوصاف، «آمریکا به تعهدات خود در قبال برجام عمل کرده اســت، اما ایران، مطابقروحبرجامعملنکردهاست.»

دونالد ترامپ گفت که شعار محبوب ایران، «شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اســراییل» است. نکته جالب توجه این استکه«باراکدیوید»،خبرنگارروزنامههاآرتصدرصفحه توییترخودنوشت:«رکستیلرسون،وزیرامورخارجهآمریکا پیش از ســخنرانی آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو، تماس گرفته و او را از جزییات سیاست جدید آمریکا در قبال ایران آگاهکردهاست.»

دونالد ترامپ به این ادعاهای تکراری بسنده نکرد و اینبار ادعای دیگری را بر زبان راند، مبنی بر اینکه حکومت ایران، با کرهشمالیدرارتباطاست!

تماممقدمهچینیرئیسجمهوریآمریکاامابرایاینبود کهدرنهایتبگوید،برایمقابلهباایران،تحریمهایبیشتری را وضع خواهیم کرد: «پس از مشــورتهای گســترده با مشاورانم، قرار شد استراتژی محکمی را برای مقابله با ایران درپیشبگیریم.»

دونالــد ترامــپ همچنین گفــت کــه «تحریمهای سرسختانهای را علیه سپاه پاســداران» اعمال خواهد کرد. او گفت به وزارت دارایی آمریکا اجازه میدهد که کل ســپاه پاسدارانانقالباسالمیراتحریمکند.

بالفاصله پس از سخنان رئیسجمهوری آمریکا، وزارت دارایی آمریکا سه شــرکت «فناموج»، «راستافن ارتباط» و «صنایعشهیدعلمالهدی»رابهفهرستتحریمهااضافهکرد. همچنین وزارت دارایی آمریکا اعالم کرد که سپاه پاسداران انقالباسالمیراتحریممیکند.

رئیسجمهــوری آمریکا گفت کــه تحریمهایی «ورای برجام» را در مورد برنامه موشــکهای بالستیک را اعمال خواهدکرد.

دونالــد ترامپ در نهایت گفت تصمیم گرفته اســت که پایبندی ایران به توافق هســتهای را تایید نکند. او گفت در کنگره طرحی برای بازبینی برجام طرح میشــود. ترامپ گفت اگر طرح بازبینی کنگره به نتیجه نرسد، برجام به پایان میرسد.

بدین ترتیب، دونالد ترامپ تصمیمگیری درباره برجام را بهعهدهکنگرهگذاشت.ایناولینبارنیستکهتصمیمهای مهمدردولتآقایترامپبهکنگرهواگذارمیشود.هراتفاقی ممکناستدرکنگرهبیفتدواینبستگیبهمصوباتکنگره دارد. دقایقی پس از سخنرانی ترامپ در کاخ سفید، فدریکا موگرینی،مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپادرسخنانی گفتکه«هماکنونسرنوشتبرجامدردستکنگرهآمریکا اســت.» او همچنین بار دیگر تاکید کرد که یک کشور به تنهایی نمیتواند برجام را تمام کند: «برجام یک قطعنامه شورای امنیت ســازمان ملل اســت و رئیس جمهور هیچ کشورینمیتواندبهآنپایانبدهد.»

اودرعینحالگفتبایدتالشیجمعیانجامشودتاتوافق هستهایباایرانحفظشود.

پاسخموگرینی

موگرینی گفت که آژانس انرژی اتمی هشــت بار تایید کرده که ایران به همه توافقات خودش عمل کرده و اتحادیه اروپا همچنان کامل از برجــام حمایت خواهد کرد: «برجام یک متمم طوالنی برقطعنامه شورای امنیت هست و هیچ کشوری نیست که یک مصوبه سازمان ملل را زیر پا بگذارد، در حالی که همه جامعه بین الملل از آن حمایت میکنند. رئیس جمهوری آمریکا اختیارات زیادی دارد اما برجام جزو اختیاراتشنیست.»

پاسخحسنروحانیبهسخنانترامپ

ساعتی پس از سخنرانی رئیسجمهوری آمریکا، حسن روحانی رئیسجمهوری ایران در واکنش به سخنان ترامپ، به سخنرانی پرداخت. آقای روحانی با بیان اینکه در صحبت های ترامپ جز فحاشی و مشتی از اتهامات واهی علیه ملت ایران، حرف دیگری وجود نداشــت، گفــت: «من ترامپ را دعوت میکنم که هم تاریخ را بهتر بخواند و هم جغرافیا را، و هم نســبت به تعهدات بین المللی و ادب و اخالق و عرف جهانی و بینالمللی مطالعه کند. ظاهرا ایشــان خبر ندارد که دولت آمریکا، در شصت و چهار سال پیش دولت کودتا را روی کار آورد و با پول و اعمال نفوذ و توســط مزدورانش، حکومتقانونیاینسرزمینراسرنگونکرد.»

روحانی ادامه داد: «ظاهرا ایشــان فراموش کرده که در طول مبارزات مردم ایران علیه دیکتاتوری، کشــوری که بیشــترین حمایت را از دیکتاتور وقت میکرد، آمریکا بود. ظاهرا فراموش کرده که پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، آمریکا، کودتایی را طراحی کرد و یک بار دیگر در ســال 95، این کودتا را تکرار کرد. فراموش کردند که در 8 سال دفاع مظلومانه ایران از تجاوز، آمریکا از متجاوز حمایت کرد. فراموش کردهاند که در موشک باران شیمیایی شهر سردشــت و حلبچه، به جای آنکه آمریکا بیانیهای بدهد و در مقابل متجاوز بایســتد، عکس عمل کرد. آنها فراموش کردهاند که در 60 و چند ســال گذشــته با مردم ایران چه کردند و در طول 40 ســال پس از پیروزی انقالب ایران، با مردمچهکردند.»

رئیسجمهوریاسالمیایرانبابیاناینکهترامپ،جغرافیا را هم یاد نگرفته، گفت: «چطور یک رئیسجمهوری اســم معروف و جهانی خلیج فارس را یاد نگرفته. الاقل از نظامیان خودش می پرسید که در نقشههایی که در دست نظامیان و خلبانانخودشهست،اسماینخلیجراچطورنوشتهاند.»

روحانی ادامه داد: «حقوق بینالملل را هم دقیق نخوانده. مگر یک رئیس جمهور میتواند معاهدهای که چندجانبه استودرسازمانملل،بهصورتقطعنامهتصویبشدهرالغو کند؟ او ظاهرا نمیداند که این یک سند دوجانبه بین ایران و آمریکا نیست که آمریکا، هرطور دلش خواست رفتار کند.» حسن روحانی، در ادامه سخنانش افزود: «ادب و اخالق هم بسیاراهمیتدارد.حرفهاییناصحیح،ناروا،دروغواتهامات بیاساسی را نســبت به ملت بزرگ ایران وارد کردند. ملت بزرگیکهآنایامکهگویندهسخنانامشببهمنطقهجنوب خلیج فارس آمده بود، در انتخابات شکوهمند و کم نظیری حضور پیدا کرد و دموکراسی توام با فرهنگ و ایمانش را در معرضجهانیانقرارداد.»

روحانی با بیان اینکــه «ایران همواره به تمام معاهدات و تعهداتبینالمللیخوداحترامگذاشتهاست»،تصریحکرد: «آیا این دولت و ملت یاغی است یا دولتی که همواره در پی تجاوز و کودتا در منطقه و جهان بوده است؟ دولتی که صدها هزار نفر را از ویتنام گرفته تا آمریکای التین، با بمب هایش مورد کشتار قرار داده. کسی ادعا میکند که در مقابل سالح هستهایمیخواهدایستادگیکندکهتنهاکشوریاستکه در تاریخ جهان علیه ملتی از بمب هستهای استفاده کرده؛ آنهمنهیکبار،دوبار.»

آقای روحانی تاکید کــرد: «به نظر من یک بار دیگر برای مردم ما روشن شــد که دولت آمریکا دولتی است که علیه ملتهای منطقه، ملت ایران و ملتهای مظلوم، خط قبلی خودش را میخواهد ادامه دهد. ملت ایران ملتی نیست که با سخنان ناروا و تنفر انگیز، بخواهند در برابر یک دیکتاتور سر فرود بیاورند. بسیاری از کشورها بودند که به تحریم علیه ایرانپیوستندوبرایشانثابتشدکهملتایرانرانمیتوانند بهزانودربیاورند.»

آقای روحانی تصریح کرد: «برای ملت ایران روشنتر شد کهبایدبیشازگذشتهبایددرکنارهمومتحدباشیم.»

ادامهدرصفحه2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.