استارتآپها و فرهنگ پاسخگویی

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول - |‌عباس‌عبدی‌|

کســانی که اخبار حوادث را در ایران پیگیری میکننــد، میداننــد کــه یکــی از مهمترین زمینههــای وقوع جرم، وجود مســافرکشهای شخصی در سطح شهر است. بسیاری از تجاوزات و قتلها از طریق این شیوه حملونقل انجام شده و هماکنون نیز میشود. این امر بدانمعنا نیست که رانندگان مســافرکشهای شــخصی عموما مجرم و خالفکار هســتند، اتفاقــا برعکس افراد زحمتکشی هستند، ولی اگر از هر هزار نفر آنان تنها یک نفر خالفکار باشد، روزانه چندین مورد جرم و جنایت از طرف آنان به وقوع میپیوندد. در حقیقت مسافرکشهای شخصی چنین رفتاری ندارند، بلکه این شــیوه غیررســمی حملونقل اســت که زمینه را برای حضور مجرمان در این کار فراهم میکند. ولی متاســفانه تاکنون دیده نشده است که اعتراض جدی نسبت به این شیوه حملونقل شود، هرچند مطابق قانون نیز این کار تخلف محسوب میشود و باید متخلفان را جریمه کرد. چرا اعتراض نمیشود؟ به این علت که وضع اقتصادی مردم مناســب نیســت و از چهار دهه پیش هر کسی که کاری نداشت یا درآمدش کم بود و میتوانســت خودرویی تهیه کند، وارد این شغل میشد و چرخ زندگی خود را میچرخاند، لذا مسئوالن هم از آن استقبال میکردند، چون هم هزینه حملونقل را پایین نگه میداشتند و هم فشــار بیکاری را کم میکردند، درحالیکه بنا به شــهادت صفحه حوادث روزنامهها، تعداد بسیاری از جرایم از این طریق انجام میشد.

اکنون خبر رســیده که یک راننده اســنپ در یک اقــدام تجاوزکارانه علیه یک مســافر خانم، دستگیر شده است. حساسیتی که در این مورد ایجاد و فشــاری که به اسنپ وارد شده بهنسبت زیاد اســت، بهطوری که اســنپ اعالم کرده که پذیرش راننده جدیــد را متوقف کرده اســت. از سوی دیگر، دادســتان نیز اخطار داده و افکار عمومی حساس شده است. همه اینها را میتوان نشانه مثبتی دانست. به این معنا که افکار عمومی مســئولیتپذیری میطلبد و درحــال رفتن به مسیری هســتیم که حملونقل شهری بیش از پیش نظاممند شود. فراموش نکنیم که امنیت به معنای عام آن، چه در نحــوه رفتوآمد و چه در موضوع مشابه تجاوز و .... رکن اساسی حملونقل اســت. ولی متاســفانه مســئول روابطعمومی این شــرکت درباره این واقعه چنــان نظر داده که گویی یک ســازمان ســنتی دولتی درحال پاســخدادن است. اینکه گفته شــود ما وظیفه و مســئولیت بررسی ســوابق و صالحیتهای روانی و شــخصیتی راننــدگان را نداریم، نهایت بیمسئولیتیاست.

اجازه دهید قدری روشنتر سخن گفته شود. از همــان ابتدا که اســنپ و تپســی وارد بازار حملونقل شــدند، مخالفتها با آنهــا زیاد بود ولی در دو مرحله و به دالیل روشــن از وجود این شرکتهای جدید و مشهور به استارتآپها دفاع کردیم. اکنون با این نحوه از پاســخگویی، معلوم میشــود که این شــرکتها نیز به جای واردات نرمافــزار فرهنگی فقط به واردات ســختافزار برنامــهای! دلخوش کردهاند. این شــرکتها در درجه نخســت باید به جامعه نشــان دهند که نهتنها از حیث ارایه خدمات بهتر، ارزانتر و امنتر بهترین هســتند، بلکه از نظر مسئولیتپذیری و ادبیات پاســخگویی نیز باید ســرآمد باشند تا الگویی برای سایر شرکتها و سازمانها محسوب شوند. آنان باید پیش از هرگونه تهدید دادستان یا دیگران، اعالم تأسف کنند و اینکه پیگیر ماجرا خواهند شد، تمام مســئولیت را میپذیرند، در جهت جبران خسارت اقدام میکنند و شیوههای پذیرش و نظارت خود را ارتقــا خواهند داد. این گفتارهــا و رفتارها موجب اطمینانبخشــی به مسافران خواهد شد. ســخنان غیرمسئوالنهای که در مورد رسیدگی به صالحیتها مسئولیتی نداریم، بهمنزله آن خواهد بــود که مردم ناامید شوند و قید همراهی و همگامی با تکنولوژیهای جدید را بزنند.

نگاه برخی افراد نســبت به فناوریهای جدید بدبینانه اســت و در برابر آن مقاومت میکنند. بهویژه آنکه این فناوریها موجب ارزانشــدن قیمت برخی از کاالها و خدمات شود و عدهای نیز از وجود آن متضرر شوند، در اینصورت مخالفت با آن بیشتر خواهد شد. از اینرو، وظیفه کسانی که این فناوریها را میآورند در حفظ و حراست از آن بیشتر میشــود. مهمتر از آوردن نرمافزار و کامپیوتر، انتقال فرهنگ پاســخگویی است که جامعه ما بیش از سایر موارد به آن نیازمند است. اگر قرار باشد که در این شرکتها نیز مثل ادارات قدیمی و غیرپاســخگو نظر دهند، دیر یا زود با شکست مواجه خواهند شــد. متاسفانه توسعه کمی و ورود به حوزههای دیگر با هدف در اختیار گرفتن هر چه بیشــتر و زودتر بازار، موجب شده که کیفیت کار فراموش شــود و این نیز موجب مشــکالت گوناگونی برای این شرکتها خواهد شد. کافی اســت با برخی از رانندگان و مسافران گفتوگو شــود تا به اهمیت ماجرا پی برده شود. نزول آشــکار کیفیت خودروها نسبت به ابتدای کار، یکی از تبعات منفی این نوع گسترش کمی و ورود در ارایه خدمات دیگر اســت. امیدواریم که شرکتهای جدید و اســتارتآپها نه فقط هزینهها را کاهش دهند و اشــتغال ایجاد کنند، بلکه فرهنگ پاسخگویی و مسئولیتپذیری را در جامعه و بازار ایران رواج دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.