قصهگیسهای بریده

«شهروند» از بازار خرید و فروش موی طبیعی زنان و تبدیل آن به اکستنشن گزارش می دهد

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

مغازه هایی در خیابان منوچهری موی طبیعی دختران را از001 و 200 هزار تومان تا باالی یک میلیون تومان می خرند

زهرا جعفرزاده- شهروند| معلق در هوا ماندهاند. انگار کسی جانشان را در مشــتی گرفته و به مجازات از سقف آویزان کرده. دستهدسته، شاخهشاخه یا از سقف آویزانند یا کنج دیوار، ســیر و پر نشستهاند به تماشا. به تماشای کســی که بیاید دستی بر آنها بکشد، تکانشان دهد و شــاید همینجا، در همان مغازه شــلوغ، با چند اسکناس،سرنوشتشانبهسرنوشتدیگریگرهبخورد. شاخهشاخه، دستهدسته مو، با هر باز و بستهشدن در، در هم غوطه میخورند، رنگ به رنگ. مشــکی پرکالغی، زیتونی،طالیی،شرابیوقهوهایروشنوتیرهبایککش سیاه، از هم جدا شدهاند. سقف، پشت همین دستههای مو پنهان شده، دستههای مو که هرکدام قصهای دارند، قصه دختربچهها و زنان جوان، با موهای بلند خرمایی و طالیی که به وقت رفتن، یا چشمانشان از اشکی که در آن جوش خورده، برق میزند یا به خندهای، کش آمده اماپسسرهمهشان،قیچی،ردزخمشراجاگذاشته.

«ایــن را میبینیــد، یکمیلیون و 005هــزار تومان خریدیم. آن یکی ارزانتر اســت، حدودا ،300 004هزار تومان. آن عقبی هم کوتاه است، حدود 001هزار تومان درمیآید.» موی یکمیلیون و 005هــزار تومانی بلند است و خرمایی. دختر جوانی که پشت ویترین ایستاده، میگوید که صاحبش، دختری بلندقد بود و مو تا پایین کمرشمیآمد،بلندوصافوخرمایی:«خیلیهامیآیند برایفروشمو...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.