دنیا‌مقابل‌ترامپ

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ادامهازصفحه رئیسجمهــوریایراندر ادامه ســخنانش گفت که «سخنان امشب نشان داد که برجام مستحکمتر از آن چیزی است که این آقا در دوران رقابت انتخاباتیاش فکر میکرد. ماهها از دولت جدید آمریکا گذشــته و او همچنان شعار میدهد. او میگوید که با همــکاری کنگره میخواهد به برجام، تبصره بزند. او نمیداند که به برجــام، نه مادهای، نه تبصرهایونهبندینمیتوانداضافهشود.»

رئیسجمهوری اســالمی ایران ادامه داد: «آمریکا بارها در برابر یک تعهد چندجانبه بینالمللی موضع گرفت، و بالفاصله اتحادیه اروپــا در مقابل او موضع گرفت.» حســن روحانی در ادامه با بیان اینکه ایران، در برابر تروریسم در منطقه ایستاده و خواهد ایستاد، گفت: «همان تروریستهایی که این آقا سال گذشته اعالمکردکهبوجودآورندهشانآمریکابودهاست.»

رئیسجمهور ادامه داد: «سپاه پاسداران، به عنوان نیروی قدرتمندی که مردم ایران همواره در کنار آن بودهاند و سپاه نیز همواره در کنار مردم بوده، از کشور خودشقبلازجنگتحمیلیدرمقابلگروهکهایی که شما تحریک کردید، ایســتادگی کرد و در جنگ تحمیلی در مقابل متجاوز ایستاد و امروز هم به ندای مظلومیتمردممنطقهپاسخمثبتدادهاست.»

وی تصریح کرد: «آیا سپاه فاســد است یا دولت و نیروهایمسلحیکههموارهدرمنطقهعلیهاستقالل ملتهامداخلهوتالشکردند؟آیادولتایرانکهتمام ارکانش با انتخابات و کمک مردم انتخاب میشــود درست اســت یا دولتهایی که مورد حمایت آمریکا هستند و هنوز به صورت قبیلهای اداره میشوند و یک بارنیزرنگانتخاباترادرکشورخودندیدهاند؟»

رئیسجمهوریاسالمیایرانافزود:«آمریکاحامی رژیمیاستکهدرمنطقهعلیه مردممظلومفلسطین و لبنان و دیگر کشــورهای منطقه ظلم کرده و ظلم میکند،امانسبتبهنیروییکهباتروریسمدرمنطقه مبارزه میکند و هیچگاه با هیچ کشوری تجاوز نکرده، لحنبیادبانهایبهکارمیگیرد.»

وی خطــاب به ســران آمریکا خاطرنشــان کرد: «یادتان رفته است که شــما مردم مظلوم هواپیمای مســافربری را در خلیج فارس مورد حمله موشکی قرار دادید و ســپس به متجاوزان و جنایتکاران این حادثه دلخــراش مدال و جایزه دادید؟ شــما یادتان رفتهاستکهجنگهایاینمنطقهرابوجودآوردهاید و با مردم افغانستان، عراق و سوریه چه کار کردهاید؟ حال شما نسبت به موشکهای ایران نگران هستید؟ چطور شما به ســالحهایی که به کشورهای متجاوز میدهید و تجاوزهایی که بــا هواپیماها و بمبهای ســاخت شــما مردم مظلوم یمن را مورد هدف قرار میدهند، اعتراضی ندارید؟ شــما ســکوهای نفتی ایران را مورد تجاوز قرار دادید و همواره در این منطقه تجاوز کردهاید.» رئیسجمهور در ادامه سخنان خود که به صورت زنده از شــبکه خبر و شبکه یک سیما پخش میشــد، اظهار داشت: «فعالیتهای دفاعی و موشکی ما برای دفاع از این موضوع یعنی دفاع برای ما همیشــه مهم بوده اســت و امروز مهمتر است. ما همیشه برای ساخت ســالحهایی که مورد نیازمان استتالشکردهایموازاینبهبعدتالشمضاعفتری انجام میدهیم. این سالحها برای دفاع از ماست و ما به فعالیت خود برای دفاع و تقویت دفاعی خود ادامه میدهیم.» وی به موضوع برجام اشــاره کرد و افزود: «ما نسبت به برجام به عنوان یک معاهده چندجانبه و بینالمللی تا زمانــی که حقوق ما تامین شــود و منافع ما اقتضا میکند و تــا زمانی که از منافع برجام برخوردار میشویم، در چارچوب منافع و مصالح ملی کشــورمان به برجام احترام میگذاریم. ما تاکنون با آژانس همکاری کردهایــم و در چارچوب معاهدات بینالمللی و برجام بــا آژانس همکاری خواهیم کرد، اما اگر روزی منافع ملی ما تامین نشــود و طرفهای مقابل ما بخواهند تعهداتشان را زیر پا بگذارند آنها بایــد بدانند که ایران لحظــهای درنگ نمیکند و به آنها پاســخ میدهد.» وی خاطرنشان کرد: «آنچه که امروز و امشــب از زبان مقامات آمریکایی شنیده شد، جز تکرار حرفهای نادرســت و اتهامات واهی که در طول ســالهای گذشته تکرار میکردند، چیز جدیدی را مشاهده نکردیم. ما غافلگیر نشدیم چون ۰4 سال اســت که به حرفهای شــما عادت داریم. ملت ما غافلگیر نشد چون از شما توقعی بیش از این نداشتهوندارد.»اینمقامعالیرتبهکشورمانخطاببه مقامات آمریکایی خاطرنشان کرد:«شما بدانید با این حرفهای نادرست خود ملت ایران را متحد میکنید. شما نمیتوانید بین ملت و حکومت فاصله بیندازید. شــما نمیتوانید بین ملت و رهبری عظیمالشــان و محبوب ایــران فاصله بیندازید. اســاس انقالب ما براساس پیوند دین و سیاست است و حلقه وصل دین و سیاســت مقام معظم رهبری و والیت فقیه است.» وی تاکید کرد: «ملت ایران به رهبری خود طبق شرع وقانوناساسیاحترامگذاشتهوفرامینایشان،فرامین مطاع اســت. ملت ایران یکپارچه است و همه اقوام و جناحها در ایران در برابر دشمن ملت ایران ایستادگی میکنند.» وی افزود: «اگر شــما از شعار ملت ایران (مرگبرآمریکا)ناراحتهستیددستازسیاستهای خصمانهخودبردارید.ملتایرانبهملتآمریکاومردم این کشور همواره احترام گذاشته و میگذارد و شعار ملت ایران در برابر ملت و کشــور آمریکا نیست بلکه در برابر سیاستهای غلط، توسعهطلبانه و متجاوزانه دولتآمریکاست.ایندستشماستکهسیاستهای خود را اصالح کنید و راه درســت احترام به ملتها را یاد بگیرید و اگر این کار را کردیــد در آن زمان ملت ایران میداند که با شما چگونه برخورد کند.« رئیس جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه «ملت ایران در برابرتوطئهگرانایستادگیمیکند»،خاطرنشانکرد: «هدف آنها این اســت که ایران را از رشد اقتصادی بازدارد. ایران و دنیا را نســبت به برجام متزلزل کند و جلوی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایران را بگیرد. علیرغم حرفهای ترامپ و سیاســتهای خصمانه دولت آمریکا ملت ایران برای رشد و رونق اقتصادی کشور بیش از پیش تالش میکند و در راستای اجرای فرمان رهبری برای اجرای اقتصاد مقاومتی تالش و کوششخواهدکرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.