امام بیشترین خون دلها را از متحجرین و مقدسمآبها خورد

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

سیدحسن خمینی در تجدید میثاق فرمانده و کارکنان ناجا با آرمانهای امام خمینی(ره):

حجتاالسالموالمســلمین سیدحسن خمینی با طرح اینکه امروزه چگونه میتوانیم تشــخیص درســت دهیم که حفظ اسالم و جمهوری اسالمی به چیست، گفت: الزاما هرکس رگ گردن کلفتتر و پیشانی پینهبســتهتری دارد تشخیص درستتری ندارد. روزی کــه امام مبارزه را آغاز کردند بزرگترین عاملی که جلویشــان ایستادند و سختترین گروهی که با ایشان مقابله کردند متحجرین و مقدســین بودند. لذا میگوید خون دلی که از اینها خوردم از کس دیگری نخوردم؛ از ساواک، شاه، آمریکا و شوروی نخوردم.

یادگار امــام راحل در تجدید میثاق فرمانــده و جمعی از کارکنان نیروی انتظامی با آرمانهای امام خمینی(ره) گفت: امروز الحمدهلل با توجه به نظرسنجیهای انجام شده و اعالم رضایت فرماندهی کل قوا از مجموعه ناجا به راحتی شاهد این هستیم که در میان مردم پلیس و نیروی انتظامی جایگاه بســیار خوبی دارد و رضایتمندی عمومی از عملکرد شما و همکاران و دوســتانتان در حدی است که میشود آن را جــزو افتخارات مجموعه نیروی انتظامی به حســاب آورد. وی خاطرنشان کرد: در میان فرمایشات امام میتوان به فرازهایی اشاره کرد که ویژگی یک نیروی انتظامی در تراز جمهوری اســالمی و در تزار حکومتی با اندیشــههای اسالمی را نشان میدهد؛ اولین ویژگی در میان این مباحث نظم تشکیالتی است. سید حسن خمینی ادامه داد: امام چندین صحبت دارنــد در رابطه با اینکه توحیدی بودن به معنای این نیست که هرکس هرطور میخواهد رفتار کند. توحیدی بودن به معنی بینظمی نیســت. توحیدی بودن به این معنی نیست که نظم تشکیالتی از داخل یک مجموعه برداشته شود.

وی با بیان اینکه نظم تشــکیالتی تعریف خاص خودش را دارد، تصریح کرد: وقتی فردی با یک ضابط پلیس مواجه میشود احساس نکند که با یک دشــمن یا با یک آدم بیتفاوت مواجه شده است؛ با او همدردی شود و اگر هم به سرعت نمیشد مشکل او را حل کرد باید ببیند که جهت تالش به ســمت او اســت. وی گفت: دومین وظیفه نیروی انتظامی این است که حفظ اســالم و جمهوری اسالمی کند. در کالم امام بسیار به این مســأله توجه شده که سازمان سالم، قوی و خوب سازمانی اســت که در راه حفظ اســالم و جمهوری اسالمی بکوشد.

یادگار امام تصریح کرد: در اینجا ســه مســأله وجود دارد؛ یکی اینکه تشخیص درســت دهیم که امروز حفظ اســالم و جمهوری اسالمی به چیست، دوم اینکه وقتی تشــخیص دادیم بر تشخیص خودمان ثابتقدم باشیم. امام تعبیری دارد که همه کائنات در مقابل شخصیت پیامبر(ص) کوچک هســتند. پیامبر(ص) کسی است که قــرآن در رابطه با او میگویــد ما قرآن را نفرســتادیم که تو خودت را به مشــقت بیندازی؛ اما به همین پیامبر میگوید «فاســتقم کما امرت.» وی تأکید کرد: باید تشــخیص دهیم که امروز حفظ اسالم به چیست؛ چون اگر این تشخیص نباشــد بعضا فاجعهآفرین است. این روزها سالگرد شــهادت آیتاهلل اشــرفی اصفهانی است؛ کسی که امام میگوید من ۰۶ســال است او را میشناســم و آن تعریفها را در مورد او دارد. کســی کــه به صورت انتحاری ایــن پیرمرد را به شهادت رساند شب قبل تا صبح نهجالبالغه خوانده و در وصیت نامه خود گفته این شب، شــب قدر من است. تشــخیص غلط فرد را به اینجا میکشاند. فرد گمراه داعشی تشــخیص غلط دارد که به این سمت میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.