اختالف‌بر‌سر‌یک‌حکم

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

واکنشها به جاسوسبودن یا نبودن دریاصفهانی ادامه دارد

چند روزی هست که اسم عبدالرسول دریاصفهانی باز هم سر زبانها افتاده است؛ نماینده بانکمرکزیومسئولاموربانکیتیممذاکرهکننده هستهای ایران با گروه 1+۵ و یکی از کارکنان ستاد اجرای برجام که درحال حاضر به جرم جاسوســی بازداشت است و به ۵سال زندان محکوم شده است. هفته گذشــته بود که حجتاالسالم غالمحسین محسنیاژهای قطعیت جاسوسی دریاصفهانی را اعالم کرد اما سیدمحمود علوی وزیر اطالعات این موضوعراردکردهوگفتهکهوزارتاطالعاتمسئول صیانت و حراست از مذاکرات هستهای بوده و در این موضوع یکی از درخشانترین فعالیتهای خود را در این حوزه انجام داده اســت. او گفته که درخصوص دریاصفهانیقبالدرچندنوبتتصریحکردهوبازهم بهصراحتاعالممیکنم،ازآنجاکهمرجعتشخیص موضوعاتمرتبطبهجاسوسیمعاونتضدجاسوسی وزارت اطالعات اســت، از نظر ایــن معاونت، آقای دریاصفهانی نهتنها مرتکب جاسوســی نشــده بلکه در برابر هجمههایی که برخی ســرویسهای بیگانه به وی داشــتهاند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطالعات همکاری داشته است. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم در نشســت خبری اخیر نظر وزیر اطالعات را تأیید کرده و گفته که مسأله جاسوســی و بررسی آن از وظایف وزارت اطالعات است، اینکه بر مبنای نظر وزارتاطالعاتقبولکردیماتهامجاسوسیبهفرزند یکی از مسئوالن تنها تهمت بود؛ اجازه دهید درباره آقای دریاصفهانی هم نظر وزارت اطالعات را قبول کنیم. اما به نظر میرسد مقامات قضائی توضیحات دولتیها را قبول ندارنــد و همچنان بر موضع خود اصرار میکنند؛ غالمحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از این مقامات قضائی است که در واکنش به اظهارات وزیر اطالعات مبنی بر اینکه دریاصفهانی مرتکب خالفی نشده است، گفتهکهطبقبررسیهااینفرداعمالمجرمانهانجام دادهاست.آنطورکهتسنیمگزارشداده،غالمحسین اسماعیلی در پاســخ به این سوال که وزیر اطالعات اعالم کــرده، از نظر معاونت ضدجاسوســی وزارت اطالعات، دریاصفهانی مرتکب عمل خالفی نشده است،گفت:«قطعامرجعنهاییاظهارنظردرارتباط با اعمال مجرمانه افراد، قوهقضائیه است.» رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: «طبق بررسیهای انجامشده در پرونده دریاصفهانی، شعبه مربوطه به این نتیجه رســیده که ایشــان (دریاصفهانی) مرتکبعملمجرمانهشدهاست.»اسماعیلیافزود: «برهمیناساسدراینپروندهحکمبه۵سالحبس صادر شده و حکم دادگاه بدوی در شعبه تجدیدنظر همقطعیشدهاست.»

دریاصفهانیکیست؟ براســاس آنچه از گزارشهای منتشــره به دست میآید، عبدالرســول دریاصفهانی قبل از انقالب با کمیته خزانهداری آمریکا کار میکرده و مســئولیت کمیته بخــش مربوط به انگلیس را برعهده داشــته اســت. پس از انقالب، در وزارت دفاع ایران استخدام و مسئولیت بخش مطالبات ایران از آمریکا را برعهده میگیرد. بعد از مدتی وزارت دفــاع درمییابد که در محاکم و دعاوی بین ایران و آمریکا، بهرغم مستندات و مدارک قوی، به علت عــدم ارایه دفاعیات الزم آرای صادره به نفع آمریکاســت، به همیــن جهت دری از وزارت دفاع اخراج میشود و به کانادا میرود، اما او در دولتیازدهمبهایرانبازگشتهوبهعنوانمشاورولیاهلل سیف مشغول به کار میشود. او در جریان مذاکرات و برجام، بهعنــوان زیرمجموعه تیم حمید بعیدینژاد رئیس تیم ایرانی در مذاکرات کارشناســی، فعالیت میکرد. اصفهانی پس از مدتی متهم شــد که برای طرفهای دیگر مذاکرهکننده جاسوسی کرده است و در هنگام سفر به ترکیه در داخل هواپیما بازداشت و به 8ســال زندان محکوم شد. دریاصفهانی و دولت یازدهم، این اتهام را نپذیرفتنــد و او به قید وثیقه آزاد شد. وی اواخر تابســتان امسال براساس حکم شعبه سوم دادســرای پولی و بانکی کشــور به جرم خروج غیرقانونی ارز بالغ بر معادل ۰۰۲میلیارد تومان با ثبت شرکت سوری در شهر دوبی و در پوشش واردات دارو، دوباره بازداشت شد و به ۵ســال زندان محکوم شد. عبدالرسول دریاصفهانی با تابعیت مضاعف کانادایی و سابقه عضویت در جامعه و انجمن حسابداران خبره ایران، عضویت پیوســته در انجمن حسابداران خبره انگلســتانوولز وعضویــتدرانجمن حســابدارانخبرهانتاریودرکانادا مشاور رئیس بانک مرکزی و عضو ســابق هیأتمدیره بانک ساماناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.