پزشکیان:‌تیم‌است‌که‌می‌تواند‌ منجر‌به‌موفقیت‌شود‌نه‌افراد

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

میروید، خبرگان را از شــما میگیرند. آقای هاشمی گفتنمیتوانندبگیرند،اماازایشانگرفتند!گفتمآقای هاشمیریاستمجمعتشخیصراهمازشمامیگیرند کهدیگرهیچینگفت.اوادامهداد:بهایشانگفتمفضای جامعهایجابمیکندکهبامردمهمسووهمصداباشید اما احساس این است که شما غیراز این هستید. خب، درحالیکه آقای هاشــمی بعدها گفت عشــق من آقا (مقام معظم رهبری) است اما به نظرم خیلی با تأخیر این را گفتند. حاال بههرحال ایشــان از دنیا رفتند، خدا رحمتشانکند. و جوانگرایی دارد. این استاد دانشگاه اعتقاد دارد که همه جریانهای سیاسی در کشــور مردهاند.فیاض اظهار داشت: «حرفهای روحانی در دانشگاه تهران نشــان داد که اعتدال نیز به بنبســت رسیده است. روحانی بهعنــوان فردی که مســئولیت اجرایی به عهده دارد باید در دانشــگاه به جای صحبت کوتاه و بلندبودندیواریاکنایهزدنبهقوهقضائیه،حرفهای دیگری میزد. این نشــان میدهد که اعتدالیون نیز مثل دو جریان سیاســی اصالحطلــب و اصولگرا با بدنه اجتماعی روبهرشد کشور همراه نیستند.»وی افزود: «اصولگرایان و حتی اصالحطلبان پیش از این شکستخوردهبودند.تنهاراهباقیماندهجریاناعتدال که نماینده آن روحانی است، بود. اگر این دو جریان هنورکارآمدبودوشکستنخوردهبودندکهازروحانی و اعتدالیون اســتقبال نمیشــد. به هرحال اکنون شاهدیمکهاونیزموفقنیست.

خبرآنالین نوشت: مسعود پزشــکیان، نایبرئیس مجلس شورای اسالمی گفت : امروز چه جریان راست چه جریان چپ یک طیف را شــامل میشوند که مثال در عرصه بهداشت و درمان که خود با آن درگیر هستم نظراتشانازصدتاصفرمتفاوتاست؛نمیتواناینحد از تفاوت را در یک حــزب درک کرد؛ حال تصور کنید این احزاب به قدرت برســند، مشخص است که هیچ برنامهای برای آینده ندارند.پزشکیان گفت: مسلم است کهرسیدنبهاینچارچوبوتشکیالتنیازمندیکتیم قوی و متخصص اســت و نه آنکه چند نفر را مشخص کنند، آنها چیزی بنویسند و بگویند که این مانیفست ماست.درواقعبایدافرادیکهدارایتخصصهستنددر کنار هم قرار بگیرند، برنامهای تدوین کنند و بعد از آن نیزوقتیقدرترابهدستگرفتندهمانرااجراکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.