به‌‌هاشمی‌گفتم‌تند‌می‌روید،‌خبرگان‌ را‌از‌شما‌م‌یگیرند

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

بشارتی:

شفقنانوشت:علیمحمدبشارتیازچهرههایمشهور جریان راســت یا اصولگرایی که در دولت دوم آیتاهلل هاشمی، وزیر کشور بود در ســال ۲9 مشاور سیاسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. او در پاسخ به این سوال که در آن سال آیتاهلل هاشمیرفسنحانی برای انتخابات ریاســتجمهوری با او مشورت کرده یا خیر؟ گفــت: اوال این انقالب بــا هیچکس عهد اخوت نبسته که من چون در فالن پست هستم تا روز قیامت و آخربایداینباشم.نه!دوما؛آقایهاشمیدوستداشتند در انتخابات شرکت کنند. با من هم مشورت کردند. من به ایشان گفتم کاندیدا نشــوید رأی نمیآورید. گفت از کجا میدانی؟ گفتم که من در فضای جامعه هستم. شما اقبالی برای این کار ندارید. گذشت تا آخرین روزی که روز ثبتنام بود. اتفاقی من با ایشان مالقات داشتم. وقتی رفتم دیدم دفترشــان پر از سیاسیون است. تا ما وارد شدیم یکی از معاریف که اسمشــان را نمیآورم، گفت: خیلی خوب شــد آمدید، بروید آقای هاشمی را متقاعد کنید که ثبتنام کنند. گفتم آقا، فشار به ایشان نیاورید. فضا فضای مناسبی برای ایشان نیست. آیتاهلل هاشمی به من گفتند آقای بشارتی خوب شد آمدید، ته نظر شما چیست برای اینکه من ثبتنام کنم؟ گفتم آقای هاشمی یک نفر یک لیوان جلوی دهانش گرفته میخواهد بخورد و به مــن میگوید بفرمایید، من چه بگویم بفرما چه بگویم نفرمــا، آب را میخورد. لیوان را اینجانگذاشتهکهشمابخورید!مثلاینچایی.اگرقصد داریدثبتنامکنید،برویدثبتنامکنید،مخالفتمناثر ندارد. اما اگــر نظر من را میخواهید من مخالفم. گفت حاال خیلی از دوستان که االن بخشی از اینها را دیدید میگویند که ثبتنام کنید. گفتم سایه شما مستدام و آمدم بیرون. هیچوقت کوتاهترین مالقات من با مقامات ایناندازهنبود.چونآقایهاشمیبالفاصلهبرایثبتنام رفتند. به آقای هاشمی رفسنجانی گفتم که دارید تند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.