جمنا‌نمی‌تواند‌محوری‌ت ‌همه‌اصولگرایان‌را‌داشته‌باشد

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

ایلنا نوشــت: یک عضو حزب موتلفه اسالمی درباره محوریت جبهــه مردمی نیروهای انقــالب در جریان اصولگرایان گفت: جمنا میتواند محوریت بخشــی از اصولگرایان باشــد، اما اینکه محور همه اصولگرایان باشد خیر. حسن غفوریفرد درباره مطرحشدن بحث نواصولگرایی که این روزها از برخی از سوی اصولگرایان مطرح میشود با بیان اینکه تنوعطلبی و تجدیدطلبی در ساختار، بهای سیاست است، گفت: مشخص است وقتی جناحــی در انتخابات موفق نبــوده، باید دچار تحول شود. حاال اســم آن را نواصولگرایی گذاشتهاند. وی در پاسخ به این سوال که آیا جمنا میتواند محوریت اصولگرایان را باز هم داشته باشــد، عنوان کرد: جمنا میتواند محوریت بخشی از اصولگرایان باشد، اما اینکه محورهمهاصولگرایانباشدخیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.