فیاض:‌روحانی‌تنها‌راه‌باقیمانده‌ اصولگرایان‌و‌اصال‌حطلبان‌بود

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

نامه نیوز نوشــت: ابراهیم فیاض، استاد دانشگاه و جامعهشناس معتقد اســت که روحانی بهعنوان نماینده اعتدالیون تنهــا راه باقیمانده بــرای ادامه حیات دو جریان سیاسی اصولگرا و اصالحطلب بود، اما عدم موفقیت او نشان میدهد که ساختار قدرت و سیاست در کشور به شکل اساسی نیاز به بازنگری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.