جزییات استراتژی جدید ترامپ در قبال ایران اعالم شد آمریکا پلیس بد برجام

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

ســرانجام پس از هفتهها کشــمکش و اظهارات خصمانهمقاماتآمریکاییعلیهبرجاموبرنامهموشکی ایران، کاخ سفید جزییاتی از استراتژی جدید دونالد ترامپرادربارهایراناعامکرد.

کاخسفیداعامکردهاستکهترامپایناستراتژی را بعد از رایزنی با تیم امنیت ملی خود مشخص کرده است. بر اساس این استراتژی قرار است ترامپ نظارت بر اجرای توافق هســتهای را تشــدید کند، رویکرد سختتری درباره ایران در پیش بگیرد و فشارها را بر ایرانبهدلیلبرنامهموشکیافزایشدهد.

بر اساس آنچه که اعام شــده به نظر میرسد که ترامپ قصد ندارد خروج آمریکا از توافق هســتهای را اعام کند و احتماال تنها عدم پایبندی ایران به برجام را اعام خواهد کرد تا کنگره آمریکا خود بر اســاس گزارشکاخسفیدتصمیمبگیرد.

گفته میشــود که این اســتراتژی جدید آمریکا علیه ایران که بر اســاس ادعاهای واشنگتن تعیین شده است، حاصل 9 ماه بررسی و محاسبه با کنگره، متحدان نزدیک آمریکا و تیم امنیت ملی این کشور دربارهچگونگیحفظمنافعامنیتیآمریکابهبهترین شکل ممکن است. این اســتراتژی جدید شامل سه هدف کلیدی است؛ تشدید نظارت بر توافق هستهای به گونهای که دستیابی ایران به یک ساح را سختتر میکند، رسیدگی به برنامه موشکی بالستیک ایران و مقابلهبافعالیتهایایرانکهواشنگتنمیگویدمنجر بهبیثباتیدرمنطقهخاورمیانهمیشود.

به نظر میرسد که ترامپ تمام تاش خود را برای خارجشدن از توافق هســتهای به کار بسته است؛ اما هیچکسی در کاخ سفید با این تصمیم او موافق نبوده است. روزنامه آمریکایی واشنگتنپست در گزارشی درباره این اختاف نظرها نوشته است: «دونالد ترامپ در جلسهای در اواســط جوالی از کوره در رفت. او از مشاورانشپرسیدکهچرابایدسیاستشکستخورده اوباما در قبال ایران را ادامه دهد و از توافق هســتهای کــه فاجعهآمیــز میدانــد، پشــتیبانی کنــد؟» اوبشدتازاستداللهایرکستیلرسونوزیرخارجه، جیمزمتیسوزیردفاعودیگراندرمورداینکهبرجام با وجود نواقص، منافعی در بردارد، عصبانی شــد. او نمیخواست برجام را تأیید کند و بگوید ایران به آن پایبند بوده است. یک منبع آگاه گفت: او در جلسه با تیمامنیتملیبسیارعصبانیشد.واضحبودکهگرفتار شده است. بنابراین مک مســتر، مشاور امنیت ملی ترامپ و سایر مشاوران طرحی جدید تهیه کردهاند. مک مستر دریافته بود که دیگر نمیتواند دفعه بعد با دوگزینهتأییدیاعدمتأییدبهجلسهباترامپبازگردد؛ بنابراینتیمیرابهتهیهگزینههاییازجملهگزینهعدم تأیید که کنگره را نیز دخیل میکند و بافاصله منجر به نقض توافق نمیشود، موظف کرد. این تاش منجر به تهیه سیاســت و رویکرد جدیدی در قبال ایران و توافقشدکهقراراستترامپاعامکند.

بر این اســاس ترامپ قرار است بگوید که توافق در جهتمنافعآمریکانیست؛البتهدرعینحالتوصیهبه بازگشتتحریمهایهستهاینمیکند.اینگزارشها نشان میدهد که تیم امنیت ملی ترامپ در ماههای اخیر تا چه حد مشغول ترسیم روابط آینده با ایران و برجامبودهاند.اینعصبانیتهادرجلساتداخلیکاخ سفید نشــاندهنده انگیزه و عاقه ترامپ برای اقدام فوریاستکهبادیپلماسیدفعشدهاست.

راهحل تیم ترامپ به نوعی است که توافق را حفظ میکند اما ایران و متحدان آمریکا را در وضع هشدار قرار میدهد کــه ترامپ مایل اســت از برجام خارج شــود. ترامپ درواقع قرار است شروط جدید آمریکا برای ماندن در برجام را به 5+1 و کنگره اعام کند. او همچنین ممکن است تحریمهایی را علیه سپاه اعام کند.

درواقــع ترامپ با این اقدام خود تــوپ را به زمین کنگره میاندازد تا تصمیم بعدی بر عهده آنها باشد. کاخ ســفید البته قصد دارد از توصیه به کنگره برای اعمالمجددتحریمهایهستهایخودداریکند.این موضوع برای الیحه جدیدی که شــروط ترامپ برای باقی ماندن در برجام را تنظیم میکند زمان میخرد. همچنین اهرم فشــار آمریکا بر متحدان اروپایی که خواهان عدم مذاکره مجدد هســتند را نیز افزایش میدهد. تصویبطرح تحریمموشکهایبالستیکایران البته کنگره نیز نشان داده که چندان در قبال ایران انعطافندارد.روزگذشتهکمیتهامورخارجیمجلس نمایندگانآمریکادرنشستیمتنقانون«موشکهای بالســتیک ایران و اجرای تحریمهای بینالمللی» را تصویبکرد.

طرح موســوم به ,Z1698 (قانون موشــکهای بالســتیک ایران و اجرای تحریمهای بینالمللی) با هدف افزایش تحریمها علیه ایران در ارتباط با برنامه موشکیبالستیکاینکشوراست.بردشرمن،نماینده دموکــرات ایالت کالیفرنیا در کمیتــه امور خارجی مجلسنمایندگانآمریکا،درجلسهبررسیمتنقانون افزایش تحریمهای ایران به سبب برنامه موشکی این کشورگفت:مابهسختگیرانهترینتحریمهابابهترین توضیحاتنیازداریمتاپیامیرابهایرانومتحدانمان دراتحادیهاروپامخابرهکنیم.طرحافزایشتحریمهای ایران با حمایت گسترده دو حزب آمریکا همراه است. لوئیس فرنکل، نماینده دموکرات ایالت فلوریدا نیز در این نشست گفت: عدم تأیید برجام بحرانی است که به دســت خودمان ایجاد میشود. این توافق نیازمند بررسی بیشتر و نه کنار گذاشتن آن است. تام گرت، نماینده جمهوریخواه ایالت جورجیا نیز مدعی شد: ایران به برجام پایبند نبوده است؛ این توافق به مثابه یکشکستوایرانیکتهدیدبزرگدرآیندهاست.

درعینحالودرحالیکهآمریکاخودرابرایاجرای استراتژیجدیدشدرقبالایرانآمادهمیکند،رکس تیلرسون،وزیرامورخارجهآمریکادرتماسهایتلفنی جداگانه با مقامات ارشــد روسیه، انگلیس، فرانسه و چین در مورد ایران گفتوگو کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده کــه این گفتوگوها حول محور برجامانجامشدهاست.

گفتوگویتیلرسونبادیگرکشورهایامضاکننده برجام در حالی انجام میشــود که این کشورها طی روزهای گذشــته صراحتا اعام کردهاند که به برجام پایبند خواهند ماند و از آمریکا نیز میخواهند که به برجامپایبندبماند.

ســفیر اتحادیه اروپا در واشــنگتن روز پنجشنبه هفته گذشته با بیان اینکه توافق هستهای به اهداف تعیینشدهاش دســت یافته است، گفت: کشورهای اروپایی به کنگره آمریکا اعام کردهاند که این توافق بایدحفظشود.

فرانسه، آلمان، انگلیس و اتحادیه اروپا که به همراه آمریکا، روسیه و چین بر سر توافق هستهای مذاکره کردهاند،قصددارندتوافقراحفظکنندوامیدوارندکه قانونگذارانآمریکاییتحریمهایمرتبطهستهایکه به موجب این توافق لغو شدهاند را دوباره اعمال نکنند. دیوید اوسولیوان، سفیر اتحادیه اروپا در واشنگتن به بلومبرگ گفت: من و همکاران بریتانیایی، فرانسوی و آلمانیام با کنگره رایزنی کردهایم تا آنها را از موضع خودآگاهکنیم؛توافقهستهایکارسازبودهوبایدآنرا حفظکنیم.ویافزود:دربرههکنونیشکوتردید،ما اروپاییهامیخواهیمتأکیدکنیمکهاینتوافقخوبی است. اوسولیوان در اینباره گفت: توافق تنها در مورد یکموضوعبود؛ماهرگزنمیخواستیم[بااینتوافق] تماممشکاتیراکهباایرانداشتیم،حلکنیم.

یک مقام فرانسوی که خواست نامش فاش نشود، گفت کــه اروپاییها میتوانند تحریمهای بیشــتر در صورت ادامه برنامه موشــکی بالســتیک ایران را بررســی کنند اما موضوع موشــکها و فعالیتهای منطقهای ایران باید از توافق هستهای جدا باشد. این مقام فرانســوی افزود: دیپلماتهای کشــورمان در واشنگتن به همراه همتایان خود از انگلیس و آلمان گفتوگوهایی مفصل با اعضای کنگــره در یکماه گذشتهداشتهاندوآنچهدریافتیماینبودکهآنهاتمایل کمی برای وضع مجدد تحریمهای مرتبط هستهای علیه ایران دارند. دولت آلمان نیز اعام کرد که برای حفظ اتحاد جهانــی در صورتی که رئیسجمهوری آمریکا توافق هستهای ایران و گروه1+5 را تأیید نکند، تاشخواهدکرد.بهگزارشرویترز،استفانسیبرت، سخنگوی دولت آلمان روز جمعه به خبرنگاران گفت که کشورش برای ادامه این اتحاد جهانی در صورتی که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا اعام کند پایبندی ایران به توافق هستهای را تأیید نخواهد کرد، تاشمیکند.

ســخنگوی دولت آلمان تصریح کرد: ما در ادامه این اتحاد بینالمللی منافع بزرگی هستیم. اگر کشور مهمیهمچونآمریکاآنگونهکهانتظارمیرودبهیک نتیجه متفاوت برسد، ما حتی برای حفظ این اتحاد با دیگرطرفهایتوافقسختترتاشخواهیمکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.