وسعت آتشسوزی کالیفرنیا به 777 کیلومتر مربع رسید

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

مرگبارترین هفته آتشسوزی در تاریخ آمریکا

آتشســوزی شــمال کالیفرنیا کــه موجب کشتهشــدن 13نفــر شــده، مرگبارترین هفته آتشسوزی در تاریخ این کشــور را رقم زده است. به گــزارش گاردین، «رابــرت گیوردانو» فرماندار منطقه «سونوما»، پنجشنبهشب گفت که مرگ 2نفر دیگر نیز تأیید شده اســت. مرگ این دونفر، آمارکشتههایاینآتشسوزیرااز92نفربه13نفر افزایشداد.پیشازاین،آتشسوزی«اوکلندهیلز» درسال1991،باعثمرگ92نفرشدهبود.

درحالی کــه تابهحال و از زمانــی که اطاعات حوادث ثبت میشــود، هیچ آتشسوزیای تا این اندازه تلفات جانی نداشته، آتشسوزی کالیفرنیا، حاالبهمرگبارترینآتشسوزیتاریخایاالتمتحده مبدلشدهاست.

آتشسوزیکالیفرنیایکشنبهشبهفتهگذشته آغاز شــد. ۴روز بعد، یعنی در روز پنجشنبه، دود ناشــی از این آتشســوزی به مناطق «سونوما» و «ناپا» نیز رسید؛ درحالی که بسیاری از ساکنان این مناطقخانههایشانراترککردهوبهسویسواحل کالیفرنیافرارکردهودرآنجامستقرشدهبودند.

دود ناشــی از این آتشسوزی همچنین موجب هوای بسیار آلودهای در بندر سن فرانسیسکو شده و مدارس این منطقه را به تعطیلی کشــانده است. همزمان،پیشبینیهایهواشناسینشانمیدهد که بادهای شــدید و خشــک، موجب گسترش آتشســوزی خواهد شــد. تقریبا اکثــر مناطق آتشسوزی، غیرقابل مهار شده و وسعت آتش به 777کیلومترمربع،یعنیمنطقهایبهبزرگیشهر نیویورک رسیده است. برخی از مناطق توریستی این ایالت، ازجمله شهر سونوما و کالیستوگا در دره ناپا، حاال به شــهر ارواح مبدل شده و تنها کارکنان آتشنشــانی در آن مناطق حضــور دارند تا مانع پیشرویآتشبشوند.

در شهر کالیستوگا، در گوشه و کنار خیابانهای آن،آتشنشانهامستقرشدهاند.خاکسترازآسمان آنجا میبارد و دود غلیظی زمین را پوشانده است. شــهردار این منطقه، «کریس کنینگ» هشدار داده که آتش به این منطقه بســیار نزدیک شده و همه 5هزار ساکن این شهر، منتظر دستور تخلیه باشند.آقایکنینگدریککنفرانسخبریگفت: «این یک تخلیه اخباری اســت و حضور مردم در کالیســتوگا، به هیچکس کمکی نمیکند.» وی گفت که آتشنشانان باید تمرکز خود را روی مقابله با آتشســوزی بگذارند و آنها فرصتی برای نجات جان مردم ندارند.» با ایــن حال، همچنان عدهای از ساکنان در کنار آتشنشانان ایستادهاند و از آنها خواهش میکنند که خانهشــان را از آتشسوزی نجاتدهند.

رابــرت گیوردانو» فرماندار منطقه «ســونوما» میگوید که گروههایی درحــال انجام تحقیقات روی صدها گزارش در مورد افراد گمشده هستند و گروههــای امــدادی به زودی «جســتوجوی هدفمند» برای یافتن افراد خاص در آخرین محل حضورشانراآغازخواهندکرد.آقایفرماندارگفت: «ما اجسادی را سالم و دستنخورده پیدا کردهایم. اجســادی را هــم یافتهایم که از آنهــا چیزی جز خاکسترواستخوانباقینمانده.»

آتشنشانان،پیشرفتهایکمیرادرمقابلهبااین آتشسوزی داشتهاند. «مارک گیاردوسی»، مدیر عملیات اضطراری در یک کنفرانس خبری گفت: «ما در شرایط پایانی این بحران نیستیم. ما حتی نزدیکبهپایاناینبحرانهمنیستیم.»

بیش از 8هــزار آتشنشــان درگیر مبــارزه با شعلههایسرکشآتشهستندومقاماتمیگویند که نیروهای انسانی و تجهیزات بیشتری از سراسر کشور و حتی از استرالیا برای مقابله با آتشسوزی بسیجشدهاند.

از آغاز آتشســوزی در روز یکشنبه و گسترش آن به 8 شهرســتان، آتش، بسیاری از مناطق را به شهرهایی سوخته تبدیل کرده و دستکم 3500 خانه را سوزانده اســت. همچنین تاکنون حدود 52هزارنفرازخانههایشانمجبوربهفرارشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.