هزاران پیشمرگ برای مقابله با نیروهای عراقی در کرکوک مستقر شدند

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

یک مسئول کرد اعام کرد، نیروهای پیشمرگ در حالت آمادهباش کامل برای دفاع از کرکوک در برابر هر گونهحملهاحتمالیازسوینیروهایعراقیهستند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از شــبکه خبری اسکای نیوز عربی، گزارش داده که «هیمن هورامی»، مشاور مسعودبارزانی،رئیساقلیمکردستانعراقروزجمعه با انتشار توییتی ضمن اشــاره به آماده باش نیروهای پیشمرگبرایدفاعازکرکوکدربرابرنیروهایدولت عراق تأکید کرد، دههاهزار نیروی پیشمرگ کرد برای مقابله بــا تهدیدات ارتش عراق در کرکوک مســتقر شدند.

در همین حال حیدر العبادی، نخســتوزیر عراق دیروز دســتور توقف ورود نیروهای عراقی به شــهر کرکوک به مدت 8۴ ســاعت را صادر کرد. این اقدام بعــد از آن صورت میگیرد که نیروهای پیشــمرگ پرچمهای کردها را پاییــن آورده و پادگانهای خود را در دو روســتای تازة و البشریة تخلیه کردند. حیدر العبادی پیشــتر به دولت اقلیم کردستان این کشور نسبت به عواقب تشدید تنشها بهویژه پس از انتشار گزارشهاییمبنیبرتجمعنیروهاینظامیپیشمرگ کرددراستانکرکوکهشداردادهبود.

ویگفتهبود:اطاعاتدردستمابهتجمعنظامیان نیروهای پیشمرگ در کرکوک اشاره دارد، ما این اقدام را خطرناک و غیرقابل قبول در همه مناطق مورد نزاع میان بغداد و این اقلیم میدانیم. دولت عراق هرگونه تنش و انتقال نیروها به مناطق مورد نزاع را رد میکند. وی از دولت اقلیم کردستان عراق خواست تا اقدامات فوری برای عادیسازی اوضاع اتخاذ کند و اجازه دهد که نیروهای عراقی به این مناطق بازگردند. اربیل روز چهارشنبه العبادی را به تهدید حمله به اربیل متهم کرده و او را مســئول وقوع هر گونه آشوبی در مناطق مورد اختاف و بر هم خوردن ثبــات و آرامش در این مناطقدانست.

با این حــال، آقای العبادی روز پنجشــنبه تأکید کرده بود که هرگز وارد جنگ با شهروندان کرد عراق نخواهد شد. نخســتوزیر عراق در پاسخ به اتهامات اقلیم کردســتان مبنیبر تصمیم ارتــش عراق برای حملهبهاقلیمتأکیدکرد،بههیچوجهواردجنگعلیه شهروندان کرد نخواهد شد و حفظ یکپارچگی عراق را وظیفه خود دانست. حیدر العبادی اظهار داشت: «ما ارتش خود را علیه مردم سرزمین خود به کار نگرفته و وارد جنگ علیه شــهروندان کردمان نخواهیم شد. وظیفه ما حفظ یکپارچگی کشــور و اجــرای قانون اساسیوحفظشهروندانوداراییهایملیاست.»

با این حال، روز گذشــته، فرماندهی کل نیروهای پیشــمرگ با صدور بیانیهای اعام کــرد: «نیروهای حشد شــعبی و برخی نیروهای عراقی شب گذشته به ســمت مواضع نیروهای پیشمرگ بهویژه مناطق اطرافکرکوکپیشرویکردند.افکارعمومیوجامعه بینالملل باید در جریان ایــن تحوالت قرار گیرند. ما نسبت به وقوع فاجعه بزرگ هشــدار میدهیم.» در ادامه این بیانیه آمده اســت: «ما خواهان خونریزی و جنگ نیستیم اما هرگز به هیچکســی اجازه تجاوز و تعدیرانخواهیمداد.»

فرماندهی کل نیروهای پیشــمرگ در این بیانیه تأکید کرده اســت که نیروهای پیشمرگ با درگیری و خون ریزی مخالف بــوده و مجــددا خواهان حل مشکاتسیاسیازطریقگفتوگوهستند:«ماهرگز تهدیدراازسویهیچکسینخواهیمپذیرفت.نیروهای پیشمرگ برای دفاع از ملت کرد آماده هستند.» دولت عراق نیز از رهبران اقلیم کردســتان خواست پیش از برگزاری گفتوگوی دوجانبه به شروط تعیین شده عمل کنند و حاکمیت ملی بــر تمامی اراضی عراق را بهرسمیتبشناسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.