آمریکا و رژیم صهیونیستی از یونسکو خارج شدند

Shahrvand Newspaper - - جـهـان - ایســنا|

وزارت خارجه آمریکا اعــام کرد، آمریکا به دلیل عضویت فلســطین در سازمان یونسکو از این سازمان خارج خواهد شد. روزنامه یدیعوت آحارونوت چاپ رژیم صهیونیســتی در گزارشی نوشت، آمریکا به دلیل مواضع اخیر این سازمان علیه رژیم صهیونیستی رسما از سازمان بینالمللی علمی، آموزشی و فرهنگی (یونسکو) خارج خواهد شــد. وزارت خارجــه آمریکا اعام کرد، آمریکا 13دسامبر )ید10( از یونسکو خارج میشود. همچنین سایت فارین پالسی نوشت که آمریکادراعتراضبهمواضعمخالفتآمیزیونسکو با اسراییل قصد خروج از این سازمان را دارد. این سایت افزود، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا تصمیم گرفته واشنگتن فقط نقش ناظر را در این سازمانایفاکند.رژیمصهیونیستینیزکمیپس از اعام این تصمیم آمریکا، گفت از یونسکو خارج میشود. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفته است تصمیم آمریکا «شجاعانه و اخاقی» بودهاست!

رژیم صهیونیستی در چندسال اخیر یونسکو را متهم کرده است که «هویت یهودی» مناطقی مثل بیتالمقدس و الخلیل را نادیده میگیرد. از سال 2011 که یونسکو فلسطین را بهعنوان عضو کاملپذیرفت،آمریکاواسرائیلاختافنظرهایی را با این سازمان ابراز کردهاند. بخشی از تاشهای دیپلماتیکفلسطینیانبرایتشکیلوبهرسمیت شناخته شدن یک کشور مستقل، بر عضویت در سازمانهایبینالمللیمتمرکزاست.یونسکونیز در واکنش به این موضعگیری آمریکا اعام کرد، آمریکا با این خروج ضربه بزرگی به کل ســازمان مللمیزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.