فایننشال تایمز: اروپا برای حفظ روابط تجاری با ایران تالش میکند

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

روزنامه فایننشــال تایمز نوشت: کشورهای اروپایی در تاشــند تا قراردادهای تجاری خود با ایران را حفظ کنند که بخشــی از یک تاش گســتردهتر برای توقف خروج آمریــکا از توافق تاریخی هستهای با تهران است. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فایننشــال تایمز، همزمان که انتظار مــیرود دونالد ترامــپ رئیسجمهوری آمریکا از تأیید مجدد پایبنــدی ایران به توافق هستهای ســر باز بزند، مقامات اروپایی درحال تهیــه طرحهــای احتمالــی بــرای حمایت از شــرکتهایی همچون ایرباس، توتال، زیمنس و پــژو در برابر هرگونه پیامد احتمالی ناشــی از این اقدام آمریکا هســتند. تمامی این شرکتها قراردادهایی تجاری با ایــران دارند و در صورت وضع مجدد تحریمهای هســتهای آمریکا علیه ایران، تأثیر خواهند گرفت.دیوید او ســولیوان، ســفیر اتحادیه اروپا در آمریکا گفت: هنوز طرح قطعی وجود ندارد امــا اگر آمریکا بخواهد کاری را انجام دهد که به توانایی اروپاییها برای انجام تجارت مشــروع با ایران لطمه بزند، این همان چیزی اســت که ما خواهان بررسیاش هستیم. به گفته مقامات اروپایی میلیاردها دالری که در نتیجه سرمایهگذاری و تجارت غرب از زمان رفع تحریمها در ژانویه 2016 به ایران ســرازیر شده اســت، برای تمامی این شــرکتها و حمایت از توافق هستهای با ایران ضروری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.