حضور محمد بن نایف در رسانهها پس از مدتها

Shahrvand Newspaper - - جـهـان - ایسنا|

ولیعهد سابق عربســتان که از تاریخ 12ژوئنگذشتهبرکنارشد،دیگردررسانههادیده نشدهبود،طبقتصاویریکهبرخیکاربرانشبکه اجتماعی توییتر منتشر کردند، از جده وارد ریاض شد.بهنظرمیرسدانتشاراینتصاویرازمحمدبن نایف، ولیعهد سابق عربستان و بازتاب سفر وی از جده به ریاض در رســانههای عربستانی اقدامی عامدانه از ســوی مسئوالن این کشــور با هدف تکذیب خبرهایی اســت که مطبوعات جهان در مدت اخیر درخصوص اقامت اجباری وی منتشر کردهاند. در این تصاویر دیده میشود که بن نایف به همراه برخی از اعضای خانوادهاش وارد پایگاه ملکسلماندرریاضشدهاست.

روزنامــه نیویورکتایمز آمریــکا در ماه ژوئیه گذشته به نقل از برخی منابع در دفتر پادشاهی عربســتان نوشــت، محمد بن نایف در کاخش در شــهر جده در اقامت اجباری به سر میبرد و او پس از برکناری از ســمت ولیعهدی از سفر به خارج از عربستان ممنوع شده است. این روزنامه به نقل از یک مسئول برجسته آمریکایی نوشت، این اقدامات نشان میدهد که محمد بن سلمان، ولیعهد فعلی عربستان نمیخواهد هیچ مخالفی وجودداشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.