واکنش ایران به تحوالت کاتالونیای اسپانیا

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

قاســمی با اشــاره به تحوالت منطقه کاتالونیای اسپانیا گفت: جمهوری اســامی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب از خشــونت و پیگیری مطالباتازطریقمسالمتآمیزوقانونیراموردتأکید قرارمیدهد.بهگزارشایسنا،بهرامقاسمیدرخصوص برخیتحرکاتوناآرامیهادرایالتکاتالونیایاسپانیا گفت: اسپانیا یکی از شرکای مهم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسامی ایران در اروپاست؛ ما تحوالت این کشور و ایالت کاتالونیا را با دقت پیگیری میکنیم و دقیقاتحتبررسیداریم.ایندیپلماتارشدکشورمان تصریح کرد: ایران در چارچوب مواضع اصولی خود به یک اســپانیای متحد، یکپارچه و دمکراتیک معتقد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا است. قاسمی اضافه کرد: جمهوری اســامی ایران لزوم تمکین به حاکمیتقانونواجتنابازخشونتوتقابلوپیگیری مطالبات از طریق قانونی، مسالمت آمیز و گفتوگو را مورد تأکید قرار میدهد و بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن کشور، از طریق یکپارچگی و همافزایی ملی، بیشتر و بهترتأمینمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.