نخستین هیأت نظامی ترکیه وارد ادلب سوریه شد

Shahrvand Newspaper - - جـهـان - ایسنا|

براساس اعام دو شورشی و یک شاهد عینی اولین هیأت عملیات نظامــی ترکیه با رد کردن مرز سوریه وارد ادلب شد. ابو خیرو، فرمانده ارتش آزاد ســوریه اعام کرد: این هیأت شــامل 03خودروی نظامی اســت. این هیأت نظامی در نزدیکیمرزبابالهواءواردشدهاست.همچنیناین هیأت نظامی با نفراتی از «تحریرالشام» اسکورت میشد.یکمقامدیگرارتشآزادسوریهاعامکرد: «هیأت نظامی ترکیه تحت حفاظت تحریرالشام برای قرارگیری در مواضع خــود در جبهه مقابل یگانهایمدافعکرد،واردسوریهشدند.»ترکیهروز شنبهاعامکردهبودکهدرعملیاتنظامیدرادلب و مناطق حومه بهعنوان بخشی از توافق انجام شده با روسیه و ایران در ماه گذشته برای ایجاد منطقه کاهش تنش در شمالغربی سوریه حضور خواهد داشت. این منطقه یکی از چند مناطق در سوریه خواهد بود که عملیات کاهش تنش در آنجا انجام خواهدگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.