مهلت ۵ روزه اسپانیا به رهبر کاتالونیا

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

ماریانو راخوی، نخستوزیر اسپانیا به رهبر جدایی طلب کاتالونیــا پنج روز مهلت داده است تا بگوید آیا اعام اســتقال کرده یا نه. اگر کارلس پوجدمون، رهبر کاتاالنها تا روز دوشنبه تأیید کند که چنین کرده، سه روز اضافه مهلت خواهدداشتتاازآنعقبنشینیکند؛درغیراین صورت مادرید با توسل به بند 155 قانون اساسی خودمختاری کاتالونیا را معلق خواهد کرد که در نتیجه این منطقه تحت کنترل مستقیم اسپانیا درخواهد آمد. رهبران کاتالونیا که شامل بارسلون میشود روز سه شنبه سند اعام استقال امضا کردند. با این حال آنهــا اجرای آن را معلق کردند تاامکانمذاکرهبامادریدفراهمشود.

راخوی گفت که دولتــش از دولت منطقهای کاتالونیا خواســته از این موضوع کــه آیا اعام استقال کرده یا نه رفع ابهام کند. او پوجدمون را متهمکرد«عمداسردرگمیایجادکرده»وگفت، میخواهدمسائلروشنباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.