پوتین به تهران میآید

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

دستیار ارشد سیاست خارجی کاخ کرملین اعام کرد که رئیسجمهوری روســیه برای شرکت در نشست سهجانبه با ایران و جمهوریآذربایجان به تهران سفر میکند. بهگزارش ایسنا یوری اوشاکوف دستیار ارشد سیاست خارجی کاخ کرملین گفت: والدیمیرپوتینرئیسجمهوریروسیهتااواخرسال جاری میادی برای حضور در نشســت سهجانبه روســیه، ایران و جمهوریآذربایجان به تهران سفر خواهد کرد. یوری اوشــاکوف تاریخ دقیق ســفر والدیمیر پوتین به ایران را اعام نکرد. نخســتین نشست سهجانبه این سه کشــور در اوت 2016 در باکو برگزار شد. در این نشســت رئیسجمهوری روســیه با حســن روحانی و الهام علی اف روسای جمهوری ایــران و آذربایجان در مــورد همکاری مشترک در زمینه اقتصادی، امنیت منطقه و ایجاد کریدور حملونقل شــمال جنوب بــه گفتوگو پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.