بنرودز:ترامپبهدنبالایجادبحران هستهایغیرضروریباایراناست

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

مشــاور سیاســت خارجی باراک اوباما هشدار داد که ترامپ به دنبال ایجاد یک بحران هســتهای غیرضروری با ایران اســت. بهگزارش ایســنا، بن رودز، مشــاور سیاســت خارجی بــاراک اوباما در صفحه توییتر خود نوشت: بهرغم مخالفت همه تیم امنیت ملی دولت و متحدان آمریکا، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری این کشــور، به ســوی ایجاد یک بحرانهستهایغیرضروریباایرانحرکتمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.