موافقت روحانی با سود غیرنقدی سهام عدالت

مجلس: تکرار تجربه پولپاشی یارانهها نه به نفع دولت است نه به نفع مردم احتمال به تعویقافتادن دوباره پرداخت سود سهام عدالت قوت گرفت

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

حســن روحانی موافقــت اولیه خود را برای عدم پرداخت نقدی سود ســهام عدالت اعالم کرد. به نظر میرســد توصیههای کارشناسی درباره جلوگیــری از پولپاشــی جدید موثر واقع شــده و رئیسجمهوری به نامه علی پورابراهیمی و غالمرضا تاجگردون واکنش مثبت نشــان داده است. روسای کمیســیونهای اقتصادی و بودجه کشور کمتر از ۲ هفته پیش در نامهای سرگشاده از ریاستجمهوری درخواستکردندکهدستورتوقفپرداختسودسهام عدالت را به صورت نقدی صادر کرده و نگذارد دوباره تجربه پولپاشی دیگری مانند یارانه نقدی در کشور تکرارشود.

حاال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به تسنیم خبر داده کهرئیسجمهوریموافقتاولیهخودرابااینپیشنهاد نشان داده است. او همچنین با تصریح به اینکه مبلغ سود اعالمی توسط دولت برای مجلس نیز قابل قبول نیست،گفته:دراینزمینهبایدتحقیقوتفحصجدی در زمینه محاســبه این مقدار سود انجام گیرد که در حالپیگیریآنهستیم.

البته بعد از انتشار نامه سرگشــاده اما کار دولت و مجلس در برنامه گفتوگوی ویژه خبری به بگو مگو کشیدوپورابراهیمیبهعنواننمایندهمجلسخطاب به پوریحسینی، رئیس ســازمان خصوصیسازی گفت: مبلغ ۰7۴هزار تومانی که به طور متوسط مردم باید بپردازند حدودا معادل ارزش خود سهام عدالت اســت و مجموع آن ۰۲هزارمیلیارد تومان میشود و پرداختآنرابهصالحکشورنمیدانیم.

پوریحسینی اما در ادامه بیاعتنایی به این تذکرها تأکید کرد: در هر صورت، ۰51هزار تومان ســود به سهامعدالتتکمیلشدهتعلقمیگیرد.

پرداخت یارانه نقدی بار ســنگینی به دوش دولت تحمیل کرده است. آنقدر ســنگین که دولتمردان بارهــا از یارانه نقــدی به عنوان مصیبــت اعظم یاد کردهاند. حاال در شرایطی که دولت تالش نه چندان موفقیبرایحذفبخشیازیارانهبگیرانداشتهاست، دوباره زمزمههای توزیع پول نقد دیگری تحت عنوان سود ســهام عدالت به گوش میرسد. بر اساس اعالم سازمان خصوصیسازی 9۴میلیون نفر از مردم ایران مشمول سهام عدالت شناخته شدهاند و بنا شده است ماهانه رقمی حدود6 تا9هزار تومان به صورت نقدی به شهروندانمشمولسهامعدالتپرداختشود.اتفاقی که به گفته کارشناسان شکل دیگری از پولپاشی در جامعهایرانیاستواقتصادایرانوبودجهتوسعهکشور را زیر بار فشار تازهای میبرد. این موضوع در حالی رخ میدهدکهکارشناسانمعتقدنددولتبایدپایخودرا از سهام عدالت بیرون بکشد و با واگذاری اصل سهام به مردموارایهسهامعدالتدرسازوکاربورستوزیعسود سهام عدالت را اصولیتر کند. به جز این مجلس و در رأسآنکمیسیوناقتصادیانتقادهایدیگریدرباره پرداختسودسهامعدالتدارند.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگوی ویژه خبری گفت: برخی شــرکتها را از مجموعه شــرکتهای سهام عدالت خارج کردهاند که این خالف قانون است؛ ازجمله این شرکتها شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران اســت که میگویند زیانده بوده و آن را از مجموعه شرکتهای سهام عدالت خارج کردهاند. این در حالی است که کوچکترین تغییر در چارچوب شرکتهایسهامعدالتخالفقانوناست.

او افزود: مبلغ ۰7۴هزار تومانی که بهطور متوسط مردم باید بپردازند حدودا معادل ارزش خود ســهام عدالت اســت و مجموع آن ۰۲هزارمیلیــارد تومان میشــود و پرداخت آن را به صالح کشور نمیدانیم. این درحالی است که رئیس سازمان خصوصیسازی در ایــن برنامه گفت: 11ســال پیش ســهامی را به مردم دادند که فرض بر مالک بودن مردم دانســتند. میرعلیاشرف پوری حســینی افزود: ۰6شرکت در قالب شرکتهای ســهام عدالت اســت که 9۴ تای آن دارای قیمــت قطعی اســت. به گفتــه او، ارزش این شــرکتها 7۲هزار و ۰۰۲میلیارد تومان است، درحالیکهارزشبازارآن55هزارمیلیاردتوماناست.

پوری حســینی افــزود: از مجموع ۰6 شــرکت، دولــت در ۰1ســال گذشــته شــرکتهایی را کم و شــرکتهایی را بــه آنهــا اضافــه کرده اســت. او گفت: ازجمله شرکتهایی که حذف شدند؛ شرکت هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران بود و زیانده به حساب میآمد و شرکتهای سوددهی به آنها اضافه شدند.رئیسسازمانخصوصیسازیافزود:هماکنون حدود۰۲هزارمیلیاردتومانسهامقیمتگذارینشده هــم وجــود دارد کــه اگــر مــردم در پرداخــت مابهالتفاوت ســود اســتقبال کنند، پس از محاسبه ســهام قیمتگذاریشــده به ســراغ آنها میرویم. از طرفی رئیس سازمان خصوصیسازی تأکید کرد: کسانی که مبلغ یکمیلیون تومان سهام عدالتشان را پر کرده باشند از محل تخفیف یا آورده نقدی برای عملکرد ســال مالی گذشــته ۰51هزار تومان سود دریافت میکنند. پوریحسینی ادامه داد: کسانی که ۸6۴هزار تومان مابهالتفاوت را پرداخت کنند صاحب سهمی میشوند که اکنون در بازار دو برابر ارزش دارد و سود ساالنه آن31درصد خواهد بود. پورابراهیمی در سوی دیگر این نشســت گفت: فرمول شما نادرست است! چگونه این ۰51هزار تومان را محاسبه کرده و بهدستآوردهاید؟

پوریحسینی اما در پاسخ تصریح کرد: کسانی که ۲35هزار تومان دارند و مبلغ یکمیلیون تومان را پر نکردهاند،سودشاننصفمبلغ۰51هزارتومانخواهد بود. پیچیدگی سهام عدالت بسیار زیاد است زیرا یک بعد خانوار 5 نفرهای وجود دارد و عدهای هم هستند که نفرات خانوادهشان بیش از 5 نفر است و 5میلیون تومان سهم برایشــان درنظر گرفته شده است، البته توضیحاینهاازحافظهمردمخارجاست.

پورابراهیمــی هم در طرف مقابل گفــت: وقتی از ۴هزارمیلیارد تومان صحبت میکنیم باید این رقم را بین۰5میلیوننفرتقسیمکنیم،رقمحاصلهمشخصا ۰51هزار تومان نیست. نتیجه رقمی حدود ۰۸هزار توماناست.

پورابراهیمی در ادامه گفــت: در هیچ جای دنیا به جای تجهیز منابع، سراغ خرد کردن منابع نمیروند. ما میتوانیم بــه جای ۴هزارمیلیارد تومــان تا 6 ماه دیگر اصل سهام را آزاد کنیم و سود واقعی سهام را به مردم بدهیم و از سود حاصله این عمل میتوان رقمی حدود 61هزارمیلیارد تومان طرح اقتصادی در همین شرکتهایمنتخبایجادکرد.

رئیس ســازمان خصوصیســازی هم در جواب گفت: رقم ۴هزارمیلیارد تومان پول دولت نیست. این رقم سود سهام ۰1ساله مردم نزد دولت است و مردم خودشان باید تصمیم بگیرند. ما وکیل 9۴میلیون نفر نیستی .م

حاال با اعــالم موافقت ابتدایــی روحانی با موضع مجلس، به نظر میرســد دوباره پرداخت سود سهام عدالت به تعویق خواهد افتــاد. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که خواسته امروز مردم، تصمیمگیری دولت برای انتقال مالکیت ســهام اســت، این انتقال مالکیت حق مردم است و زمزمهها حاکی از آن اســت که روحانــی هم با این موضعگیریموافقاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.