نحوه دسترسی شهروندان به فضای عمومی دغدغه مدیریت شهری در هرمزگان است

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

نشست مناسب ســازی فضای شهری برای معلوالن با حضور کارشناســان حوزه شهرســازی. بهزیستی و شهرداران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرســازی هرمزگان. دکتر ابراهیم رستم گورانی مدیر معماری و شهرســازی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان در این نشســت با بیان اینکه یکی از دغدغه های شــهری. طراحی فضای عمومی برای شهروندان است. افزود: نحوه دسترسی شــهروندان به مکان ها و عبور و مرور شــهری به عنوان معضلی است که همیشه دغدغه مدیریت شهری در اســتان هرمزگان است. به گفته وی. رســیدگی به این دست مسائل در طرح های جامع و تفصیلی به عنوان یک رویکرد مد نظر اســت تا دسترسی همه افراد مورد بررسی قرار گیرد و از مشاوران خواســته ایم در تهیه طرح هاي شهرســازي ضوابط را جهت اینگونه فضاها در نظر بگیرنــد. مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرســازی هرمزگان با بیان اینکه پــروژه های متعددی در شــهرهای هرمزگان در حال انجام اســت. گفت: در احداث پروژه های شهری توجه به افراد پیاده و بویژه معلولین هم باید مورد توجه قرار گیرد. گورانی. خالصه کــردن خطوط زرد رنگ به عنوان یک دسترســی برای معلوالن را کافی ندانســت و گفت: دسترسی آســان همه شــهروندان نیاز به کار بیشتر اســت تا در همه زمینه ها بتوانیم مناسب سازی را انجام دهیم. گوراني در خاتمــه عنوان کرد مدیریت شهرسازي و معماري با همکاري دستگاههاي مختلف اســتان به دنبال برگزاري نشســت هایي از این جنس جهت بهتر برقرار شدن ارتباط میان شهرداریها و سایر دستگاهها اســت که در آینده نیز شاهد برگزاري چنین نشســتهایي خواهیم بود. همت: معاون توانبخشــی اداره کل بهزیســتی هرمــزگان نیــز در این نشســت با تاکید بر اینکه پیونــد اجتماعی باید بیــن تمام اعضای جامعه برقرار باشد. خاطرنشــان کرد. باید تالش کنیم تا احساس تعلق خاطر شهروندان رشد یابد. وی فعال شدن دســتگاه های اجرایی را یک ضرورت دانست و گفت: در حال حاضر بسیاری از ساختمان های اداری برای معلوالن و سالمندان مناســب نیســت و از نظر ما ساختمانی که نتواند زمینــه تردد این افراد را فراهم کند معلول اســت. همت ابراز امیدواری کرد. با همت همه مناســب سازی محیط برای همه فراهم شــود. در ایــن همایش کارگاه آموزشی برای تســهیل رفت و آمد معلوالن توسط دکتر کوروش افضلی برگزار شد. وی در این کارگاه راهبردهای مدنظر در مسیر مناسب سازی فضای شهری راهکارهای الزم برای شرکت کنندگان ارایه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.