4/831هزارمیلیارد ریال چک برگشت خورد

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

مرداد امسال در کل کشور، بیش از ۸.9میلیون فقرهچکعادیبهارزش1.۸۲6هزارمیلیاردریال مبادله شده که از این میزان، بالغ بر 5.1میلیون فقره به ارزش ۴.۸31هزارمیلیارد ریال برگشت شــد. بانک مرکزی در مردادماه ســالجاری در کل کشــور بیش از ۸.9میلیون فقره چک عادی بــه ارزش 1.۸۲6هزارمیلیارد ریال مبادله شــد که از این میزان، بالغ بــر 5.1میلیون فقره چک به ارزش ۴.۸31هزارمیلیارد ریال برگشــت داده شده است. به این ترتیب، ۸/51درصد از تعداد و ۲۲درصد از ارزش کل چکهای عادی مبادلهای مردادماهسالجاریراچکهایبرگشتیتشکیل میدهد که سهم ارزشی این چکها نسبت به ماه قبلوهمچنیننسبتبهمردادماهسالگذشتهبا کاهشمواجهشدهاست.سهمتعدادیچکهای برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش یافته اما در مقایسه با مردادماه سال گذشته افزایش داشته اســت. بر طبق آمار موجود، بخــش عمدهای از چکهــا به دلیل فقــدان یا کســری موجودی برگشت داده شده است؛ بهطوری که در مردادماه سالجاری 3/79درصد از تعداد و 7/69درصد از ارزش کل چکهای برگشتی به دلیل کسری یا فقدانموجودیبودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.